Luận Văn Bảo Hiểm

Luận văn Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- Giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt

Luận văn Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- Giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt


Mục tiêu của công tác phòng Hoả hoạn là đề phòng hoả hoạn phát sinh và không cho đám Hoả hoạn lan rộng. Hiện nay có hai biện pháp phòng Hoả hoạn là phòng Hoả hoạn bằng thiết kế xây dựng và sử dụng các biện pháp quản lý.+ Phòng Hoả hoạn bằng thiết kế xây dựng :nhằm cách ly các vật dễ Hoả hoạn với ngu ...


Báo cáo thực tập tại Công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)

Báo cáo thực tập tại Công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)


- Nền kinh tế đất nước có nhiều tiến triển, tình hình đầu tư nước ngoài đã được cải thiện, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tăng, có nhiều công trình xây dựng và dự án đầu tư mới, tình hình thiên tai và thảm họa trong nước không lớn.- Hoạt động dầu khí diễn biến sôi động hơn, từ khâu tìm kiếm thăm ...


Chuyên đề Công tác thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) thời gian qua

Chuyên đề Công tác thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) thời gian qua


MỤC LỤCLời nói đầu Phần 1: khái quát chung về BHXH I/ Tính tất yếu khách quan của BHXH II/ các đối tượng của BHXH III/ chức năng của BHXH IV/ Tính chất của BHXH V/ Quỹ BHXH 1. khái niệm2. Đặc điểm3. Nguồn hình thành quỹ BHXH 4. Mực đích sử dụng quỹ BHXH 5. Tính đặc thù của nghiệp vụ thu BHXH 6. Tính ...


Tiểu luận Vài nét về công ty bảo hiểm

Tiểu luận Vài nét về công ty bảo hiểm


MỤC LỤC I. KHÁI NIỆM CÔNG TY BẢO HIỂM 1II. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM 1III. VAI TRÒ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM 2IV. THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM 41. Trước năm 1986 42. Từ năm 1986 đến nay 6V. CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HỆ THÓNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 7 M ...


Đề tài Bảo hiểm xã hội Hà Tây – Thực Trạng và Giải Pháp

Đề tài Bảo hiểm xã hội Hà Tây – Thực Trạng và Giải Pháp


Mục lục Lời nói đầu I. Lý luận chung về BHXH 1. Sự cần thiết của BHXH 2. Khái niệm, nội dung và tính chất của BHXH 3. Vai trò của BHXH 4. Quá trình hình thành và phát triển BHXH. II. Thực trạng của BHXH Hà Tây trong những năm gần đây. 1. Giới thiệu chung về BHXH Hà Tây. 1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội t ...


Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội

Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội


Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm cháy , kỹ thuật trách nhiệm Tốc độ tăng trưởng hàng năm trung bình 5% ( chưa cao )Doanh thu của nhóm nghiệp vụ bảo hiểm này chiếm trung bình khoảng 24,66% trong tổng doanh thu của công ty Bảo hiểm cháy : khách hàng tham gia bảo hiểm chủ yếu là khối doanh nghiệp nhà nước công ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp về chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí tại Việt Nam

Đề tài Thực trạng và giải pháp về chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí tại Việt Nam


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM HƯU TRÍI. Sự tất yếu khách quan hình thành chế độ bảo hiểm hưu trí1. Sự phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới2. Cơ sở hình thành chế độ bảo hiểm hưu trí trong hệ thống BHXH3. Vai trò của chế độ bảo hiểm hưu trí trong hệ thống các c ...


Chuyên đề Công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hai Bà Trưng

Chuyên đề Công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hai Bà Trưng


MỤC LỤC:Lời nói đầu. 1Phần I. Tổng quan về BHXH và công tác thu BHXH. 3I.Đối tượng, chức năng và tính chất của BHXH. 31.Bản chất BHXH. 32.Đối tượng BHXH. 73.Chức năng của BHXH. 84.Tính chất của BHXH. 11II.Quỹ BHXH và mục đích sử dụng quỹ. 121.Đặc điểm quỹ. 122.Nguồn hình thành quỹ. 133.Phí BHXH. 144 ...


Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Bảo Minh Hà Nội trong thời gian qua

Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Bảo Minh Hà Nội trong thời gian qua


MỤC LỤC Danh mục từ viết tắtLời mở đầu 2Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 41. Vai trò của vận tải biển và sự cần thiết của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 41.1. Vai trò của vận chuyển bằng đường biển 41.2. Sự cần thiết ...


Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Công ty Bảo hiểm Hà Nội

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Công ty Bảo hiểm Hà Nội


Năm 2000, sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm tại địa bàn Hà Nội sẽ càng sôi động hơn với sự tham gia của tất cả các Công ty Bảo hiểm đã đi vào hoạt động ổn định. Do đó công ty phải san sẻ thị trường và giảm thị phần nhiều hơn. Bên cạnh đó đầu tư nước ngoài cũng chưa có chiều hướng gia tăng. Xác ...


Chuyên đề Thực trạng tình hình thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở Bảo hiểm y tế Hà Nội

Chuyên đề Thực trạng tình hình thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở Bảo hiểm y tế Hà Nội


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUPhần I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾI. Sự cần thiết khách quan và vai trò của BHYT1. Sự cần thiết khách quan của BHYT2. Vai trò và tầm quan trọng của BHYTII. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm y tế1. Sự ra đời và phát triển của BHYT ở một số nước trên thế giới2. Sự ra đời và ...


Đề tài Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở Công ty bảo hiểm Bắc Ninh

Đề tài Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở Công ty bảo hiểm Bắc Ninh


- Bắc Ninh là một vùng có nền kinh tế phát triển không đồng đều, có vùng kinh tế phát triển, trình độ dân trí cao như thị xã Bắc Ninh, Từ Sơn, còn nhiều huyện còn lại kinh tế chưa phát triển, thiếu ổn định, trình độ dân trí chưa cao, nhận thức của người dân về bảo hiểm còn hạn chế. Đây là một khó kh ...


Đồ án Công tác quản lý thu, chi quỹ Bảo Hiểm Xã Hội

Đồ án Công tác quản lý thu, chi quỹ Bảo Hiểm Xã Hội


MỤC LỤCLời nói đầuChương I: Một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hộiI. Bản chất của bảo hiểm xã hộiII. Đối tượng BHXHIII. Chức năng của BHXH IV Quan điểm cơ bản về bảo hiểm xã hội 1. Chính sách BHXH là một bộ phận cấu thành và là bộ phận quan trọng nhất trong chính sách BHXH. 2. Người sử dụng ...


Báo cáo thực tập tại Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn

Báo cáo thực tập tại Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn


Trong những năm qua, BHXH thị xã Bỉm Sơn luôn đảm bảo chi thường xuyên và chi ngắn hạn đúng, đủ, kịp thời, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành. Đồng thời đơn vị cũng tăng cường kiểm tra các đại lý chi trả và các cơ sở KCB, chủ sử dụng lao động nên thường xuyên uốn n ...


Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm máy móc ở Công ty bảo hiểm Hà Nội thời gian qua và phương hướng phát triển cho giai đoạn tới

Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm máy móc ở Công ty bảo hiểm Hà Nội thời gian qua và phương hướng phát triển cho giai đoạn tới


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 : Sự cần thiết của bảo hiểm mày móc 3I.Khái quát chung về bảo hiểm 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm2. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểmII.Lịch sử phát triển và sự cần thiết của bảo hiểm máy móc 1. Lịch sử phát triển của bảo hiểm kỹ thuật2. Sự cần thiết của bảo ...


Đề tài Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển ở Việt Nam

Đề tài Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển ở Việt Nam


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1I. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM HÀNG HẢI 21. Lịch sử ngành Bảo hiểm hàng hải quốc tế. 22. Bảo hiểm hàng hải ở Việt Nam - Thực trạng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. 4Thực trạng trên là do một số nguyên nhân sau: 4Tại sao lại phải nâng cao tỷ trọng hàng hóa XNK tham gia bảo ...


Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không (VNI)

Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không (VNI)


Hiện nay, hoạt động bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn ở nước ta trên các giác độ: các doanh nghiệp, các tổ chức bảo hiểm vừa là nhà phát hành chứng khoán, là định chế trung gian tài chính và vừa là nhà đầu tư trên thị trường vốn. VNI phấn đấu Trở t ...


Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ PTI

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ PTI


Dự phòng nghiệp vụ Dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã đựợc xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.  Dự phòng nghiệp vụ phải được trích lập riêng cho từng nghiệp vụ bảo hiểm và p ...


Tiểu luận Thực trạng bảo hiểm nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam

Tiểu luận Thực trạng bảo hiểm nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG 1I. Tổng quan Bảo hiểm nông nghiệp: 11. Khái niệm bảo hiểm nông nghiệp: 12. Vai trò của bảo hiểm nông nghiệp 23. Những vấn đề còn vướng mắc trong việc bán các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp 34. Những đổi mới trong lĩnh vực bảo hiểm (Bảo hiểm theo chỉ số) 6II. Bảo hiểm nôn ...


Luận văn Thị trường du lịch Việt Nam với vấn đề mở rộng và phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty cổ phần bảo hiểm PIJICO

Luận văn Thị trường du lịch Việt Nam với vấn đề mở rộng và phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty cổ phần bảo hiểm PIJICO


MỤC LỤC Trang A. Lời mở đầuB. Nội dungChương I : Tổng quan chung về bảo hiểm và bảo hiểm du lịch I. Lý luận chung về bảo hiểm 1. Khái niệm về bảo hiểm 2. Phân loại bảo hiểm 3. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm II. Bảo hiểm du lịch 1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm du lịch 2. Vai ...