Báo cáo tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 21.1 Giới thiệu chung: 21.2 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 31.2.1 Chức năng 31.2.2 Nhiệm vụ 31.2.3 Tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng . 41.3 Chức năng của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 51.3.1 Phòng tổ chức hành chính 51.3.2. Phòng kế hoạch tổng hợp 51.3.3.Phòng Quy hoạch 61.3.4. Phòng thẩm định dự án đầu tư. 61.3.5.Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư . 71.3.6. Phòng Kế hoạch kinh tế công nghiệp giao thông xây dựng 71.3.7. Phòng kế hoạch kinh tế nông lâm thuỷ sản 71.3.8. Phòng kế hoạch kinh tế thương mại dịch vụ 81.3.9. Phòng Kế hoạch văn hoá xã hội ( gọi tắt là phòng Văn xã). 81.3.10.Phòng đăng ký kinh doanh 81.3.11.Phòng quản lý dự án đầu tư nước ngoài .91.3.12. Phòng xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.10 PHẦN HAI: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2003 112.1. Công tác tham mưu tổng hợp kinh tế - xã hội và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch: 122.2. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ: 132.3. Công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 152.4. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển: 162.5. Công tác xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư: 172.6. Công tác thẩm định đầu tư: 182.7. Công tác đấu thầu: 192.8. Công tác đăng ký kinh doanh: 192.9. Công tác thanh tra, tổ chức cán bộ, hành chính và xây dựng ngành: 202.10. Xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng: 22Công tác xây dựng đảng 22Công tác đoàn thể quần chúng 232.11. Công tác an toàn, trật tự xã hội: 232.12. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và công tác khác: 232.13. Hoạt động của các Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện: 242.14. Kết quả thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2003: 24PHẦN BA: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2004 26KẾT LUẬN 30

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2

1.1 Giới thiệu chung: 2

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 3

1.2.1 Chức năng 3

1.2.2 Nhiệm vụ 3

1.2.3 Tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng . 4

1.3 Chức năng của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 5

1.3.1 Phòng tổ chức hành chính 5

1.3.2. Phòng kế hoạch tổng hợp 5

1.3.3.Phòng Quy hoạch 6

1.3.4. Phòng thẩm định dự án đầu tư. 6

1.3.5.Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư . 7

1.3.6. Phòng Kế hoạch kinh tế công nghiệp giao thông xây dựng 7

1.3.7. Phòng kế hoạch kinh tế nông lâm thuỷ sản 7

1.3.8. Phòng kế hoạch kinh tế thương mại dịch vụ 8

1.3.9. Phòng Kế hoạch văn hoá xã hội ( gọi tắt là phòng Văn xã). 8

1.3.10.Phòng đăng ký kinh doanh 8

1.3.11.Phòng quản lý dự án đầu tư nước ngoài .91.3.12. Phòng xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.10

PHẦN HAI: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2003 11

2.1. Công tác tham mưu tổng hợp kinh tế - xã hội và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch: 12

2.2. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ: 13

2.3. Công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 15

2.4. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển: 16

2.5. Công tác xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư: 17

2.6. Công tác thẩm định đầu tư: 18

2.7. Công tác đấu thầu: 19

2.8. Công tác đăng ký kinh doanh: 19

2.9. Công tác thanh tra, tổ chức cán bộ, hành chính và xây dựng ngành: 20

2.10. Xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng: 22

Công tác xây dựng đảng 22

Công tác đoàn thể quần chúng 23

2.11. Công tác an toàn, trật tự xã hội: 23

2.12. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và công tác khác: 23

2.13. Hoạt động của các Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện: 24

2.14. Kết quả thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2003: 24

PHẦN BA: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2004 26

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY