Báo cáo Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Viêt

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ v

LỜI NÓI ĐẦU vi

PHẦN I 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG TOÀN VIÊT 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cp xây dựng Toàn Việt. 1

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty. 1

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cp xây dựng Toàn Việt. 1

1.2.1.1 Giai đoạn 2007-2009. 1

1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 4

1.2.1 Nhiệm vụ, chức năng của công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 4

1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp xây dựng Toàn Việt 4

1.2.3 Đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh. 5

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6

1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Toàn Việt 10

PHẦN II:TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN VIỆT 12

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 12

2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 12

2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 14

2.2.1 Các chính sách kế toán chung 14

2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 15

2.2.2.1 Chế độ chứng từ. 15

2.2.2.2 Cách thức tổ chức và quản lý chứng từ kế 15

2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 15

2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 16

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 19

2.3 Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu 19

2.3.1 Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 19

2.3.1.2 Chứng từ sử dụng 20

2.3.1.3 Luân chuyển chứng từ 21

2.3.2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định 23

2.3.2.1 Tài khoản sử dụng 23

2.3.2.3 Luân chuyển chứng từ 24

2.3.3Đặc điểm kế toán vật tư 25

2.3.3.1 Tài khoản sử dụng 25

2.3.3.2 Chứng từ sử dụng 25

2.3.3.3Luân chuyển chứng từ 26

2.3.4 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26

2.3.4.1 Tài khoản sử dụng 26

2.3.4.2 Chứng từ sử dụng 27

2.3.4.3 Luân chuyển chứng từ 27

2.3.5Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm . 27

2.3.5.1 Tài khoản sử dụng 27

2.3.5.2 Chứng từ sử dụng 28

2.3.5.3 Luân chuyển chứng từ 28

2.3.6 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 28

2.3.6.1 Tài khoản sử dụng 28

2.3.6.2Chứng từ sử dụng 29

2.3.6.3 Luân chuyển chứng từ . 29

PHẦN III:NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN VIỆT 30

3.1 Nhận xét chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 30

3.1.1 Ưu điểm 30

3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân 30

3.2 Nhận xét chung về tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Toàn Việt. 30

3.2.1 Ưu điểm 30

3.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân 31

KẾT LUẬN 33

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY