Báo cáo Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng Tràng An

Mục Lục

Lời mở đầu 1

Phần I : đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty TNHH xây

dựng Tràng An . 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 2

3. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất được thể hiện. 2

4. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2007-2008). 2

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 3

Phần II: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại

công ty TNHH xây dựng Tràng An . . 4

1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 4

2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty . 5

3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 6

3.1. Kế toán ngân hàng, thủ quỹ . 6

3.1.1. Các chừng từ và sổ sử dụng . 6

3.2. Kế toán tài sản cố định . 7

3.2.1 Các chứng từ và sổ kế toán sử dụn . 7

3.2.2 Phương pháp đánh giá TSCĐ 7

3.3.Kế toán tổng hợp . 9

3.3.1 Kế toán vật tư hàng hoá . 9

3.3.1.1 Các chứng từ và sổ sử dụng trong kế toán vật tư hàng hoá . 9

3.3.1.2 Phương pháp hạch toán 9

3.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 10

3.3.2.1 Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng của công ty 10

3.3.2.2 Các tài khoản sử dụng trong công ty bao gồm . 10

3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong DN. 11

3.3.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11

3.3.3.2 Phương pháp tập hợp chí phí sản xuất 11

3.3.3.2.1 Chi phí NVL trực tiếp . . 11

3.3.3.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp . 12

3.3.3.2.3. Chi phí máy thi công. 13

3.3.3.2.4 Chi phí sản xuất chung . 13

3.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và kiểm

kê đánh giá sản phẩm làm dở . 14

3.3.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 14

3.3.3.3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm làm dở . 14

3.3.3.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 15

Phần III : Thu hoạch và nhận xét 16

1. Thu hoạch của bản thân . 16

2. Nhận xét, đánh giá chung. 16

2.1 Ưu điểm. 16

2.2 Nhược điểm. 17

3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH

xây dựng Tràng An. 18

Kết luận . 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY