Báo cáo Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản cố định tại Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I. Khái quát chung về nhà xuất bản văn hoá - thông tin 3

I. Sự ra đời 3

1. Cơ sở ra đời 3

2. Sự ra đời 3

II. Nguyên tắc họat động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản Văn hoá - thông tin. 3

1. Nguyên tắc hoạt động 3

2. Chức năng, nhiệm vụ 4

3. Quyền hạn 4

III. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 5

1. Sơ đồ tổ chức của Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 5

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Nhà xuất bản Văn hoá-Thông tin 6

2.1 Ban biên tập 6

2.2. Phòng tổ chức – hành chính 7

2.3 Phòng kế hoạch – sản xuất kinh doanh 8

2.4 Phòng tài chính – kế toán 8

2.5 Cửa hàng giới thiệu sách, văn hoá phẩm, lịch 9

2.6 Phòng vi tính tạo mẫu 9

2.7 Tổ bảo vệ 10

IV. Khái quát các kết quả kinh doanh trong những năm gần đây. 10

1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin trong thêi gian qua. 10

2. Giai đoạn từ năm 1957 – 1989. 11

3. Giai đoạn từ sau năm 1989 đến nay 11

Chương II. Thực trạng quản lý tài sản lưu động tại Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin. 13

I. Phân tích tình hình quản lý tài sản lưu động của NXB Văn hoá - Thông tin trong 3 năm vừa qua 13

II. Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ 17

III. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý TSLĐ 18

1. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý TSLĐ 18

2. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý TSLĐ 18

IV. Một số kiến nghị 22

1. Kiến nghị đối với Nhà nước 22

2. Kiến nghị đối với Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 22

Kết luận 23

Danh mục tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY