Báo cáo Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco

Lời mở đầu 1

Phần I : Tổng quan về Công ty cổ phần dịch vụ &thương mại 2

Hàng không _Airseco 2

I.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không _airseco. 2

1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hàng không_Airseco. 2

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 3

3.1.Ban Tổng Giám Đốc 3

3.2.Ban Tài chinh kế toán( Trên cơ sở Phòng tài chính kế toán): 3

3.3.Ban Nhân sự (trên cơ sở Phòng Tổ chức-Hành chính): 3

3.4. Văn phòng Đại diện nước ngoài: 3

3.5. Chi nhánh trong nước(thành lập mới): 3

3.6.Thị trường Châu Á: 4

3.7. Thị trường Châu Âu : 4

4.Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây . 5

Phần II : Bộ máy kế toán và hạch toán kế toán trong Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không_Airseco. 7

I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 7

1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7

2.Đặc điểm tổ chức hình thức ghi sổ kế toán của công ty. 8

3.Hệ thống báo cáo kế toán . 9

4.Chế độ kế toán sử dụng tại công ty : 10

II.Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp. 10

1.Kế toán Tài sản cố định. 10

1.1.Hạch toán tăng giảm TSCĐ. 11

1.1.1. Hạch toán tăngTSCĐ. 11

1.1.2.Hạch toán giảm TSCĐ. 13

1.2.Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 15

1.3.Hạch toán khấu hao TSCĐ. 16

2.Kế toán vốn bằng tiền. 17

2.1.Hạch toán tiền mặt tại quỹ. 17

2.2.Hạch toán tiền gửi ngân hàng. 20

3.Kế toán công nợ. 22

3.1.Hạch toán thanh toán với người bán. 22

3.2. Hạch toán thanh toán với khách hàng. 26

3.3. Hạch toán thanh toán với nhà nước. 30

3.3.1.Hạch toán thuế GTGT. 30

3.3.2.Hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 31

4.Kế toán lương và các khoản trích theo lương. 31

5.Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 35

5.1.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 35

5.1.1.Chi phí bán hàng. 35

5.1.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 42

5.2.Hạch toán doanh thu tại Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không. 45

5.2.1.Hạch toán doanh thu của hoạt động lữ hành. 45

5.2.2.Doanh thu hoạt động vận chuyển. 47

5.2.3.Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động. 48

5.2.4.Hoa hồng đại lý bán vé máy bay. 48

5.3.Hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 48

Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty. 51

I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không_Airseco. 51

1.Ưu điểm. 51

1.1.Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 51

1.2. Về công tác tổ chức kế toán. 51

1.3. Về công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ. 51

1. 4. Về hệ thống tài khoản. 52

2.Nhược điểm. 52

II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty. 53

Kết luận 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY