Báo cáo thực tập tổng hợp tại VP BANK Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 6

Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của 8

chi nhánh 8

1.Lịch sử hình thành và phát triển 8

1.1Vài nét về VP BANK 8

1.2.Ngân hàng VP BANK Vĩnh Phúc 10

1.2.1.Khái quát lịch sử VP BANK Vĩnh Phúc 10

1.2.2.Cơ quan chủ quản 10

1.3.Cơ cấu tổ chức 11

1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức hội sở chính 11

1.3.2.Sơ đồ tổ chức chi nhánh VP BANK Vĩnh Phúc 12

1.4.Chức năng các phòng ban: 12

1.4.1.Ban giám đốc chinh nhánh: 12

1.4.2.Phòng kế toán máy: 13

1.4.3.Phòng tín dụng: 14

1.4.4.Phòng hành chính tổng hợp: 15

1.4.5.Phòng kiểm tra kiểm toán: 15

1.4.6.Phòng thanh toán quốc tế: 16

1.4.7.Phòng giao dịch: 16

Phần 2: thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh VP BANK 18

Vĩnh Phúc 18

2.1.Các nghiệp vụ chủ yếu của VP BANK Vĩnh Phúc: 18

2.2.Hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử: 19

2.2.1.Quy trình nghiệp vụ thanh toán tiền điện tử: 20

2.2.2.Mô tả quy trình thanh toán điện tử: 20

2.3.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VP BANK Vĩnh Phúc: 21

2.3.1.Tình hình huy động vốn: 21

2.3.2.Tình hình cho vay: 26

2.3.2.1.Tình hình cho vay và thu nợ: 27

2.3.2.2.Cơ cấu dư nợ của ngân hàng: 29

2.3.3.Các hoạt động kinh doanh khác: 32

2.3.3.1.Kinh doanh ngoại tệ 32

2.3.3.2.Chi trả kiều hối: 33

2.3.3.3.Đại lí thu đổi ngoại tệ: 33

2.3.3.4.Thanh toán trong nước: 34

2.3.3.5.Các sản phẩm dịch vụ thẻ: 34

2.4.Kết quả kinh doanh 34

2.5.Một số chỉ số tài chính cơ bản: 35

2.5.1.Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động: (Đơn vị: tỷ đồng) 36

2.5.2.Hệ số thu nợ: 36

2.6.Tình hình người lao động: 37

Phần 3: Nhận xét – kết luận và phương hướng phát triển hoạt động của chi nhánh. 39

3.1.Nhận xét về môi trường kinh doanh: 39

3.1.1.Điểm mạnh điểm yếu: 39

3.1.1.1.Điểm mạnh: 39

3.1.1.2.Điểm yếu. 40

3.2.Mục tiêu kinh doanh năm 2009: 40

3.2.1.Định hướng chung: 40

3.2.2.Mục tiêu cụ thể: 41

3.3.Các giải pháp chủ yếu: 41

3.3.1.Về công tác quản trị điều hành: 41

3.3.2.Về huy động vốn: 41

3.3.3.Về công tác tín dụng: 42

3.3.4.Các nghiệp vụ ngân hàng khác: 42

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY