Báo cáo thực tập tổng hợp tại Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2

A. GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2

2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư . 3

2.1 Chức năng 3

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 3

3. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6

B. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 7

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 9

1-Chức năng 9

2-Nhiệm vụ và quyền hạn 9

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 10

PHẦN II: MỘT SỐ THÀNH TỰU, NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 15

I. MỘT SỐ THÀNH TỰU MÀ VIỆN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 15

II. NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN 16

PHẦN III: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN DỰ BÁO 17

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DỰ BÁO 17

1. Lãnh đạo Ban 17

2. Nhóm phân tích tổng hợp, dự báo về quốc tế 17

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 17

KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY