Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Ernst & Young toàn cầu và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Ernst & Young toàn cầu 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 5

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 9

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 9

1.2.1.1. Dịch vụ kiểm toán 9

1.2.1.2. Dịch vụ tư vấn thuế 9

1.2.1.3. Dịch vụ tư vấn kinh doanh 10

1.2.2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của Công ty 11

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 12

1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 12

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 14

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 17

2.1. Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 17

2.1.1. Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán 17

2.1.2. Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 18

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 19

2.2.1. Khái quát quy trình kiểm toán tại Công ty 19

2.2.2. Giai đoạn lập kế hoạch và xác định rủi ro 21

2.2.3. Giai đoạn lập chiến lược và đánh giá rủi ro 21

2.2.4. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 22

2.2.5. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 23

2.3. Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 24

2.4. Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 27

2.4.1. Kiểm soát nhân sự kiểm toán 27

2.4.2. Kiểm soát quy trình kiểm toán 28

2.4.3. Kiểm soát hồ sơ kiểm toán 29

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH ERNST $ YOUNG VIỆT NAM 30

3.1. Nhận xét về hoạt động của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 30

3.1.1. Ưu điểm 30

3.1.2. Tồn tại 32

3.2. Giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 34

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY