Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty sản xuất phanh NISSIN Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT PHANH NISSIN VIỆT NAM .2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất phanh NISSIN Việt Nam .2

2. Hệ thống tổ chức bộ máy 3

2.1 Sơ đồ tổ chức .3

2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban .5

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT PHANH NISSIN VIỆT NAM 8

1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty 8

1.1 Đặc điểm về sản phẩm 8

1.2 Thị trường tiêu thụ .9

2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .9

3. Cơ cấu và đặc điểm của nguồn nhân lực 12

4.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.13

PHẦN III: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.16

1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực 16

2. Công tác tuyển dụng .16

3. Phân công lao động đã được tuyển chọn 18

4. Công tác đánh giá thực hiện công việc .18

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .20

6. Công tác tạo động lực cho người lao động .21

6.1 Hình thức trả lương khen thưởng kỷ luật .21

6.2. Thực hiện các nghĩa vụ xã hội để đảm bảo an toàn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động .24

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNGTY TRONG THỜI GIAN TỚI .25

Kết luận .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY