Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 3

1.1 LỊCH SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 3

1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 5

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 5

1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 6

1.2.3 Đặc điểm quy trình tổ chức kinh doanh của công ty: 8

1.3 TỔ CHÚC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT –KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG: 14

1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy: 14

1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 15

1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận trong công ty: 16

1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2007 – 2009: 17

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 18

2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 18

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 18

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 19

2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CT GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG: 21

2.2.1 Các chính sách kế toán chung 21

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 22

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của công ty 23

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 24

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 26

2.3. TỔ CHỨC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CỤ THỂ. 27

2.3.1. Tổ chức hạch toán TSCĐ 27

2.3.2.Tổ chức hạch toán tiền và các khoản thanh toán. 30

2.3.3 Kế toán tiền lương 32

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH

TOÁN KẾ TOÁN TẠI CT GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 35

3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN: 35

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN. 36

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY