Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần thủy điện nho Quế 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 2

THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1 2

I. LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thủy điện nho quế 1 2

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty cổ phần Thủy điện Nho quế 1 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 5

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5

3. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý 5

3.1. Đại hội đồng cổ đông 5

3.2. Hội đồng quản trị: 6

3.3. Ban kiểm soát: 7

3.4. Ban giám đốc công ty: 7

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG 9

I. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY 9

1. Các hình thức trả lương trong công ty 9

2. Cơ cấu lao đông của doanh nghiệp: 10

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUNG 12

1. Đặc điểm kinh doanh 12

2. Quy trình sản xuất 13

3. Quy trình giám sát thi công 14

III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 15

1. Cơ cấu và phương thức huy động vốn 15

1.1. Vốn điều lệ: 15

1.2. Danh sách cổ đông sáng lập: 15

2. Báo cáo kết quả hoat động kinh doanh năm 2008 16

3. Bảng cân đối kế toán năm 2008 17

4. Bảng các chỉ tiêu tài chính cơ bản qua các năm (2006 – 2008) 19

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ SUẤT 21

1. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập 21

2. Đánh giá chung 22

3 Các đề suất hoàn thiện 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY