Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần Sông Đà 11

MỤC LỤC

I, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 1

1. Qúa trình hình thành phát triển: 1

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của công ty: 1

3. Cơ cấu tổ chức. 2

4. Cơ cấu lao động : 5

5, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 7

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. 9

1.Chức năng, nhiệm vụ thành viên trong phòng tổ chức hành chính: 9

1.1.Sơ đồ cơ cấu: 9

1.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể : 10

1.2.1. Trưởng phòng : 10

1.2.2. Phó phòng : 10

1.2.3. Nhân viên quản lý nhân sự : 10

1.2.4. Nhân viên chế độ chính sách : 11

1.2.5. Nhân viên quản trị hành chính và văn thư lưu trữ: 11

2. Các hoạt động chủ yếu của phòng TCHC : 11

2.1.Tuyển chọn, tuyển dụng lao động: 11

2.1.1.Tuyển những người vào làm việc tại phòng ,ban cơ quan của Công ty: 12

2.1.2. Tuyển chọn vào làm việc tại đơn vị trực trực thuộc: 13

2.3 . Hoạt động đào tạo: 13

2.4. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực: 15

2.4.1.Mục đích ý nghĩa: 15

2.4.2. Quá trình kế hoạch hóa nhân lực: 16

2.5 Tiền lương, tiền thưởng: 17

2.5.1. Mục đích, ý nghĩa: 17

2.5.2. Nguyên tắc trả lương: 17

2.5.3. Đối tượng áp dụng: 17

2.5.4- Đối tượng hưởng lương thời gian: 18

2.5.5. Nguồn kinh phí trả lương: 18

2.5.6. Tiền lương và cách tính: 18

5.2.2. Cách trả lương: 19

5.2.3. Lương cán bộ đoàn thể chuyên trách: 20

2.6. Kỉ luật và an toàn trong lao động: 20

2.6.1. Mục đích: 20

2.6.2. Nội quy: 21

2.7. Đánh giá thực hiện công việc: 21

2.8 Đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên. 22

2.8.1. Mục đích: 22

2.8.2. Nội dung : 22

III,PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 23

1, Phương hướng hoạt động của Công ty: 23

2, Phương hướng hoạt động của phòng tổ chức hành chính : 24

2.1. Công tác tổ chức quản lý : 24

2.2. Công tác tiền lương BHXH : 24

2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo : 25

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY