Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu vực Ba Đình

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. Khái quát về chi nhánh NHCT KV Ba Đình 2

I. Quá trình hình thành và phát triển NHCT KV Ba Đình 2

1. Lịch sử hình thành NHCT quận Ba Đình 2

2. Quá trình phát triển NHCT quận Ba Đình 2

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHCT kv Ba Đình 3

4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh NHCT KV Ba Đình 6

4.1 Chức năng 6

4.2 Nhiệm vụ 6

4.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 7

II. Một số hoạt động của Chi nhánh NHCT kv Ba Đình 16

1. Một số hoạt động của chi nhánh 16

1.1 Hoạt động huy động vốn 16

1.2. Hoạt động kinh doanh tín dụng 17

1.3. Hoạt động tài trợ thương mại 19

1.4. Các hoạt động khác 20

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Khu Vực Ba Đình 21

2.1 Về huy động vốn 21

2.2 Hoạt động kinh doanh tín dụng 22

2.3 Hoạt động tài trợ thương mại 24

2.4 Các hoạt động khác 25

Phần II. Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư tạ chi nhánh NHCT KV Ba Đình. 28

I. Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư của chi nhánh NHCT KV Ba Đình. 28

1. Công tác lập, quản lý, kế hoạch hoá hoạt động đầu tư 28

1.1 Công tác lập kế hoạch, quy hoạch 28

1.2 Công tác quản lý dự án 28

2. Đầu tư vào nhà xưởng , máy móc thiết bị 28

3. Đầu tư vào nguồn nhân lực 29

4. Đầu tư vào khoa học công nghệ 29

5. Công tác thẩm định dự án 30

5.1 Về quy trình thẩm định 30

5.2 Về phương pháp thẩm định 32

5.3 Về nội dung thẩm định dự án đầu tư 33

5.4 Về công tác tổ chức thẩm định 35

5.5 Về phương diện phục vụ cho công tác thẩm định 35

II. Đánh giá các hoạt động liên quan đến đầu tư tại chi nhánh NHCT KV Ba Đình. 35

1.Những kết quả đạt được 35

1.1 Công tác lập, quản lý , kế hoạch hóa hoạt động đầu tư 35

1.2 Trong hoạt động đầu tư vào nhà xưởng, máy móc thiết bị 36

1.3 Trong hoạt động đầu tư nguồn nhân lực 36

1.4 Hoạt động đầu tư cho khoa học công nghệ 36

1.5 Trong công tác thẩm định dự án 37

2. Những tồn tại và nguyên nhân 38

2.1 Trong công tác lập, quản lý, kế hoạch hoá hoạt động đầu tư 39

2.2 Trong hoạt động đầu tư vào nhà xưởng, máy móc thiết bị 39

2.3 Trong hoạt động đầu tư cho nguồn nhân lực 40

2.4 Trong hoạt động đầu tư cho khoa học công nghệ 40

2.5 Trong công tác thẩm định dự án 40

Phần III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại chi nhánh NHCT KV Ba Đình 42

1. Mục tiêu của các hoạt động đầu tư tại chi nhánh giai đoạn 2007- 2010 42

2. Định hướng của các hoạt động đầu tư tại chi nhánh NHCT KV Ba Đình trong giai đoạn 2007- 2010 43

II. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại chi nhánh NHCT KV Ba Đình 44

1. Trong công tác lập, quản lý và kế hoạch hoá hoạt động đầu tư 44

2. Trong hoạt động đầu tư vào nguồn nhân lực 45

3. Trong hoạt động đầu tư vào khoa học công nghệ 45

4. Trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 46

5. Trong công tác thẩm định 46

Kết luận 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY