Báo cáo thực tập tại xí nghiệp dược phẩm 120

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp dược phẩm 120 2

1.2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp 4

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ: 4

1.2.2. Quyền hạn của Xí nghiệp: 4

1.3 Điều kiện vật chất - kỹ thuật của Xí nghiệp dược phẩm 120: 4

1.3.1 Điều kiện địa lý tự nhiên: 4

1.3.2. Công nghệ sản xuất: 5

1.3.3. Trang thiết bị kỹ thuật: 6

1.4.Bộ máy quản lý của xí nghiệp Dược phẩm 120 8

PHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 11

2.1.Phân tích các hoạt động Marketing 11

2.2.Phân tích tình hình lao động tiền lương 12

2.2.1Cơ cấu lao động của xí nghiệp 12

2.2.2.Định mức lao động 14

2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 15

2.2.4.Năng suất lao động 16

2.2.5.Công tác đào tạo và tuyển dụng nhân viên của xí nghiệp 16

2.2.6.Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 17

2.2.7.Các hình thức trả lương của xí nghiệp 21

2.3.Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 23

2.3.1.Tình hình sử dụng tài sản cố định 23

23.2.Tình hình sử dụng vật tư 26

2.4.Phân tích chi phí và giá thành 30

2.4.1.Đối tượng, phương pháp phân loại chi phí 30

2.4.2Hệ thống sổ kế toán 31

2.4.3.Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế đối với một số sản phẩm chủ yếu ở xí nghiệp Dược phẩm 120 – xí nghiệp thành viên 32

2.5.Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp 40

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 44

PHẦN: PHỤ LỤC 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY