Báo cáo thực tập tại xí nghiệp 296 công ty xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc và ngày 21/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:Viẹt nam đồng.

3. Chế độ áp dụng kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính.

4. Hình thức sổ kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ.

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá gốc

- Phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho: nhập trưứoc – xuất trước.

- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

6.Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Phương pháp ghi nhận tài sản cố định: theo giá gốc.

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định : khấu hao đều theo thời gian sử dụng.

7.Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng : Theo phương pháp khấu trừ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY