Báo cáo thực tập tại Kho bạc nhà nước Việt Nam

Lời mở đầu 1

Chương I : Tổng quan về Kho bạc Nhà nước 2

1.1. Lịch sử phát triển hình thành của Kho Bạc Nhà nước Việt Nam. 2

1.2.Vị trí và chức năng của Kho bạc Nhà nước. 4

1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước. 4

1.4. Cơ cấu tổ chức. 7

1.4.1.Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở Trung ương 8

1.4.2. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ở địa phương 8

1.5. Mô hình Kho bạc Nhà nước Cộng hoà Pháp 9

Chương II : Những nét cơ bản về hoạt động của Vụ Huy động vốn Kho bạc Nhà nước 11

2.1. Quá trình phát triển thị trường trái phiếu 11

2.2. Các loại trái phiếu Chính phủ và phương thức phát hành 13

2.2.1.Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành bao gồm: 13

2.2.2.Phương thức phát hành 14

2.2.3. Quy trình xây dựng kế hoạch và thực hiện 15

2.3 Vài nét về tình hình hoạt động trong các năm qua của Vụ Huy động vốn 15

2.3.1. Hoạt động nghiệp vụ 15

2.3.2. Công tác nghiên cứu, xây dựng đề án, chính sách 18

2.3.3. Công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống 19

2.4. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc 20

2.5. Kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010 21

2.5.1. Nhiệm vụ trọng tâm 21

2.5.2. Giải pháp triển khai thực hiện 21

Chương III : Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước 23

3.1. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước 23

3.2. Quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ 24

3.3. Công tác kế toán nhà nước 25

3.4. Hệ thống thanh toán 25

3.5 Kiểm tra, kiểm toán nội bộ 26

3.6. Công nghệ thông tin 26

3.7. Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực 27

3.8. Tăng cường hợp tác quốc tế 28

Kết luận 29

Danh mục tài liệu tham khảo: 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY