Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EUROWINDOW 4

1. Giới thiệu công ty 4

2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Eurowindow 4

2.1.Quá trình hình thành 4

2.2.Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty 6

2.2.1.Lĩnh vực hoạt động của công ty 6

2.2.2. Đặc điểm về hệ thống phân phối 8

3.Quy mô và tổ chức bộ máy 8

3.1.Quy mô của Eurowindow 8

3.2.Tổ chức bộ máy 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY EUROWINDOW 13

1.Thực trạng về hoạt động đầu tư của công ty 13

1.1.Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn 13

1.2.Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 16

1.3.Hoạt động đầu tư vào tài sản cố định 18

1.4.Hoạt động đầu tư trên lĩnh vực xã hội 21

2. Đánh giá chung về hoạt động của công ty 23

2.1.Những thành tựu đạt được 23

2.2.Những tồn tại và nguyên nhân 28

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 30

1. Định hướng đầu tư của Công ty trong thời gian tới. 30

2. Giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động của Công ty 31

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY