Báo cáo thực tập tại Công ty Tài chính Dầu khí

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ. 1

1. Quá trình hình thành và phát triển. 1

2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm chính. 2

2.1. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh 2

2.2. Các sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn: 2

3. Cơ cấu tổ chức công ty. 4

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 4

3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban: 5

3.2.1. Phòng tổ chức nhân sự & tiền lương: 5

3.2.2. Phòng Kế toán: 5

3.2.3. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ: 5

3.2.4. Phòng Hành chính quản trị: 5

3.2.5.Trung tâm thông tin và công nghệ tin học: 5

3.2.6. Trung tâm Đào tạo: 5

3.2.7. Phòng thẩm định độc lập: 5

3.2.8. Phòng Kế hoạch và thị trường: 6

4. Đặc điểm cơ cấu Nguồn nhân lực trong Công ty: 6

5. Kết quả sản xuất kinh doanh: 7

6. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với công ty: 8

6.1. Cơ hội: 8

6.2. Thách thức: 8

6.3. Điểm mạnh: 9

6.4. Điểm yếu: 9

II. Tổng quan về hoạt động Quản trị nhân lực trong Công ty. 10

1. Về công tác xác định nhu cầu lao động, tuyển dụng và sắp xếp bố trí lao động : 10

2. Công tác Phân tích công việc: 12

3. Đánh giá thực hiện công việc: 12

3.1. Giao việc cho CBCNV 12

3.1.1. Có 2 phương pháp giao việc: 13

3.1.2. Yêu cầu đối với việc giao việc cho CBCNV. 13

3.2. Đánh giá HSHT nhiệm vụ của CBCNV: 14

3.2.1. Khái niệm về các mức độ hoàn thành một nhiệm vụ: 14

3.2.2. Phương pháp đánh giá HSHT đối với CBCNV: 14

3.2.3. Chỉ tiêu điều chỉnh hệ số hoàn thành. 17

4. Việc thực hiện Quy chế trả lương, trả thưởng 19

4.1. Quy chế trả lương: 19

4.1.1. Quỹ tiền lương của công ty được hình thành từ: 19

4.1.2. Sủ dụng quỹ tiền lương: 19

4.1.3. Thực hiện trả lương. 19

4.2. Khen thưởng : 21

4.2.1. Nguồn quỹ khen thưởng 21

4.2.2. Nguyên tắc phân phối tiền thưởng: 21

4.2.3 Đối tượng xét thưởng: 22

5. Công tác đào tạo và phá triển nguồn nhân lực 22

5.1. Tổ chức các khoá đào tạo. 22

5.2. Đánh giá sau đào tạo. 23

5.2.1. Đánh giá ngay sau khi đào tạo: 23

5.2.2.Đánh giá giảng viên, các trung tâm, các tổ chức đào tạo sau khoá đào tạo 23

5.2.3. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo gắn với công việc 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY