Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần Phú Gia

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT:

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA 1

I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Phú Gia 1

1. Quá trình trình thành và phát triển của Công ty cổ phần Phú Gia 1

2. Đặc điểm tình hình kinh doanh .1

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty .2

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 5

1. Cơ cấu tổ chức nhân sự trong phòng kế toán tại Công ty .5

2. Chính sách kế toán áp dụng 7

3. Hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty .8

3.1. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 8

3.2. Kế toán tài sản cố định .14

3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .15

3.4. Kế toán tập hợp chi phí .16

III. Một số nhận xét về công tác tổ chức công tác kế toán tại Công ty 20

PHẦN THỨ HAI:

CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA 21

Chương thứ nhất:

Một số lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Gia 21

1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.21

1.1.1. Ý nghĩa của hạch toán tiêu thụ 21

1.1.2. Nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ 22

1.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở DN 22

1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 22

1.2.1.1. Khái niệm doanh thu, doanh thu thuần.22

1.2.1.2. Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23

1.2.1.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 26

a. Hạch toán hàng bán bị trả lại 26

b. Hạch toán giảm giá hàng bán 27

c. Hạch toán chiết khấu thương mại 27

1.2.2. Tổ chức hạch toán giá vốn hàng bán 28

1.2.2.1. Khái niệm giá vốn.28

1.2.2.2. Phương pháp hạch toán giá vốn 29

1.2.3. Tổ chức hạch toán chi phí bán hàng 31

1.2.3.1. Khái niệm chi phí bán hàng 31

1.2.3.2. Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng 32

1.2.4. Tổ chức hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34

1.2.4.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp 34

1.2.4.2. Phương pháp hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34

1.2.5. Tổ chức hạch toán xác định kết quả kinh doanh 36

1.2.5.1. Khái niệm lãi gộp, kết quả kinh doanh 36

1.2.5.2. Phương pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh 36

1.2.6. Tổ chức sổ sách kế toán 38

1.2.6.1. Khái niêm sổ sách kế toán 38

1.2.6.2. Tổ chức sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký - Chứng từ 38

Chương thứ hai:

Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Gia 41

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 41

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 45

2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 46

2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 47

Chương thứ ba:

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Gia 50

3.1 Đánh giá tình hình tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 50

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY