Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Hatachi Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 3DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 4PHẦN 1: 5TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI. 51.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 51.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 61.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 61.2.1.1. Chức năng: 61.2.1.2.Nhiệm vụ: 61.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 71.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 81.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 91.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 11PHẦN 2: 14TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI 142.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội 142.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 142.1.2.Chức năng, nhiệm vụ các phần hành kế toán: 152.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 162.2.1. Các chính sách kế toán chung: 162.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 172.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 182.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 182.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 202.3. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể. 212.3.1. Kế toán tiền mặt. 212.3.1.1.Chứng từ sử dụng: 212.3.1.2.Tài khoản sử dụng: 212.3.1.3.Kế toán chi tiết tiền mặt: 212.3.1.4. Kế toán tổng hợp kế toán tiền mặt 222.3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 242.3.2.1.Chứng từ sử dụng: 242.3.2.2. Tài khoản sử dụng: 242.3.2.3. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng: 242.3.2.4. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng: 242.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 272.3.3.1. Chứng từ sử dụng: 272.3.3.2.Tài khoản sử dụng: 272.3.3.3. Kế toán chi tiết tiền luơng: 272.3.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lương: 282.3.4. Kế toán tài sản cố định. 302.3.4.1. Chứng từ sử dụng 302.3.4.2. Tài khoản sử dụng 302.3.4.3. Kế toán chi tiết tài sản cố định. 312.3.4.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ: 31Sơ đồ 2.6. Quy trình ghi sổ TSCĐ: 332.3.5. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty: 342.3.5.1. Chứng từ sử dụng 342.3.5.2. Tài khoản sử dụng: 342.3.5.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 342.3.5.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 352.3.6. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 372.3.6.1. Chứng từ sử dụng 372.3.6.2. Tài khoản sử dụng 372.3.6.3. Kế toán tổng hợp về kế toán tiêu thụ thành phẩm 37PHẦN 3 40MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI. 403.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 403.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 403.3. Một số ý kiến đề xuất: 41KẾT LUẬN 43DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45PHỤ LỤC: 46

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 3

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 4

PHẦN 1: 5

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI. 5

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 5

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 6

1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 6

1.2.1.1. Chức năng: 6

1.2.1.2.Nhiệm vụ: 6

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 7

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 8

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 9

1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 11

PHẦN 2: 14

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI 14

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội 14

2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 14

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ các phần hành kế toán: 15

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 16

2.2.1. Các chính sách kế toán chung: 16

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 17

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 18

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 18

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 20

2.3. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể. 21

2.3.1. Kế toán tiền mặt. 21

2.3.1.1.Chứng từ sử dụng: 21

2.3.1.2.Tài khoản sử dụng: 21

2.3.1.3.Kế toán chi tiết tiền mặt: 21

2.3.1.4. Kế toán tổng hợp kế toán tiền mặt 22

2.3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 24

2.3.2.1.Chứng từ sử dụng: 24

2.3.2.2. Tài khoản sử dụng: 24

2.3.2.3. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng: 24

2.3.2.4. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng: 24

2.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27

2.3.3.1. Chứng từ sử dụng: 27

2.3.3.2.Tài khoản sử dụng: 27

2.3.3.3. Kế toán chi tiết tiền luơng: 27

2.3.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lương: 28

2.3.4. Kế toán tài sản cố định. 30

2.3.4.1. Chứng từ sử dụng 30

2.3.4.2. Tài khoản sử dụng 30

2.3.4.3. Kế toán chi tiết tài sản cố định. 31

2.3.4.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ: 31

Sơ đồ 2.6. Quy trình ghi sổ TSCĐ: 33

2.3.5. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty: 34

2.3.5.1. Chứng từ sử dụng 34

2.3.5.2. Tài khoản sử dụng: 34

2.3.5.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 34

2.3.5.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 35

2.3.6. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 37

2.3.6.1. Chứng từ sử dụng 37

2.3.6.2. Tài khoản sử dụng 37

2.3.6.3. Kế toán tổng hợp về kế toán tiêu thụ thành phẩm 37

PHẦN 3 40

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HATACHI HÀ NỘI. 40

3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 40

3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Hatachi Hà nội. 40

3.3. Một số ý kiến đề xuất: 41

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

PHỤ LỤC: 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY