Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 2

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 2

Giới thiệu về Công ty 2

Lịch sử hình thành và phát triển 3

Cơ cấu tổ chức của Công ty 4

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 5

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BVSC 7

Các hoạt động cơ bản của BVSC 7

2.1.1. Môi giới chứng khoán 7

2.1.2. Hoạt động Tư vấn 9

2.1.3. Hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán 13

2.1.4. Hoạt động tự doanh 15

2.1.5. Hoạt động Lưu ký chứng khoán 16

2.1.6. Đấu giá bán cổ phần 17

2.2. Kết quả kinh doanh qua các năm của chứng khoán Bảo Việt 17

2.2.1. Doanh thu từng mảng dịch vụ qua các năm 17

2.2.2. Lãi gộp qua các năm 20

2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 21

PHẦN 3 22

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BVSC 22

Phân tích SWOT 22

Phương hướng và chiến lược hoạt động của BVSC trong thời gian tới 27

3.2.1. Kế hoạch lợi nhuận 2007 - 2009 27

3.2.2. Phương hướng và chiến lược hoạt động 28

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY