Báo cáo Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình

MỤC LỤC

Phần I: Khái quát chung về công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Thái Bình 1

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1

1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất gạch ốp lát Ceramic (Phụ lục 1) 2

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của quản lý của công ty 2

1.4. Tổ chức kế toán tại công ty gạch ốp lát TháI Bình 3

1.4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 3

1.4.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. (Phụ lục 4) 3

1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2007 3

Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ Phần gạch ốp lát Thái Bình 6

2.1 Kế toán nguyên vật liệu 6

2.1.1 Phân loại Nguyên vật liệu 6

2.1.2 Đánh giá vật liệu 6

2.1.3 Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 6

2.1.4 Kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty 6

2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 8

2.2.1. Đặc điểm 8

2.2.2. Chứng từ kế toán 8

2.2.3. Tài khoản sử dụng 8

2.3. Kế toán TSCĐ 9

2.3.1. Đặc điểm 9

2.3.2. Phân loại 9

2.3.3. Tài khoản sử dụng 9

2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10

2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11

2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 11

2.4.3 Tính giá thành sản phẩm 11

2.5 KT xác định kết quả bán hàng 11

2.5.1 KT chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11

2.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 13

Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty gạch ốp lát Thái Bình 14

3.1. Nhận xét đánh gía khái quát về tổ chức kế toán tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 14

3.1.1. Ưu điểm 14

3.1.2. Hạn chế 15

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 16

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY