Báo cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động hội chợ triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 3I. KHÁI NIỆM - VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 31. Khái niệm về Hội chợ Triển lãm 32. Phân loại 73. Vai trò của hoạt động Hội chợ Triển lãm: 8II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM. 101. Các hoạt động trước hội chợ: 102. Các hoạt động trong hội chợ 133. Các hoạt động sau hội chợ 15III. NGUYÊN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 151. Điều kiện cần thiết của doanh nghiệp hoạt động hội chợ triển lãm 152. Đặc điểm hoạt động: 163. Quản lý tài chính 184. Hiệu quả của hoạt động hội chợ triển lãm thể hiện qua những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 18PHẦN THỨ HAI - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 22I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM (VEFAC) 221. Quá trình hình thành và phát triển 222.Chức năng 243. Nhiệm vụ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm 254. Bộ máy quản lý 256. Nhân sự 287. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Trung tâm Hội chợ Triển lãm 298. Các hoạt động của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 30II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 311. Tác động của môi trường nền kinh tế. 312. Kết quả hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm trong vài năm gần đây. 333. Đánh giá về khả năng tổ chức hội chợ triển lãm của Trung tâm 384. Đánh giá hoạt động tham gia hội chợ triển lãm của các doanh nghiệp Việt Nam. 41III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 431. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. 432. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh. 463. Đánh giá tổng hợp qua phân tích hoạt động của Trung tâm. 514. Đánh giá về thị trường của Trung tâm và phương hướng phát triển trong thời gian tới. 54PHẦN THỨ BA - KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 57I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM PHAT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 57II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 581. Xúc tiến việc nghiên cứu thị trường và quảng cáo 582. Hoàn thiện quy trình tổ chức hội chợ triển lãm và phát triển các loại hình hội chợ triển lãm 623. Tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm. 644. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động. 66III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN LĨNH VỰC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 67KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 3

I. KHÁI NIỆM - VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3

1. Khái niệm về Hội chợ Triển lãm 3

2. Phân loại 7

3. Vai trò của hoạt động Hội chợ Triển lãm: 8

II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM. 10

1. Các hoạt động trước hội chợ: 10

2. Các hoạt động trong hội chợ 13

3. Các hoạt động sau hội chợ 15

III. NGUYÊN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HỘI

CHỢ TRIỂN LÃM 15

1. Điều kiện cần thiết của doanh nghiệp hoạt động hội chợ triển lãm 15

2. Đặc điểm hoạt động: 16

3. Quản lý tài chính 18

4. Hiệu quả của hoạt động hội chợ triển lãm thể hiện qua những chỉ

tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 18

PHẦN THỨ HAI - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG

TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 22

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN

LÃM VIỆT NAM (VEFAC) 22

1. Quá trình hình thành và phát triển 22

2.Chức năng 24

3. Nhiệm vụ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm 25

4. Bộ máy quản lý 25

6. Nhân sự 28

7. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Trung tâm Hội chợ Triển

lãm 29

8. Các hoạt động của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 30

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI TRUNG TÂM HỘI

CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 31

1. Tác động của môi trường nền kinh tế. 31

2. Kết quả hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm trong vài năm gần đây. 33

3. Đánh giá về khả năng tổ chức hội chợ triển lãm của Trung tâm 38

4. Đánh giá hoạt động tham gia hội chợ triển lãm của các doanh

nghiệp Việt Nam. 41

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG

TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 43

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm Hội chợ

Triển lãm Việt Nam. 43

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua một số chỉ tiêu về hiệu quả

kinh doanh. 46

3. Đánh giá tổng hợp qua phân tích hoạt động của Trung tâm. 51

4. Đánh giá về thị trường của Trung tâm và phương hướng phát triển

trong thời gian tới. 54

PHẦN THỨ BA - KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT

ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT

NAM. 57

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM PHAT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ

TRIỂN LÃM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 57

II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG

TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 58

1. Xúc tiến việc nghiên cứu thị trường và quảng cáo 58

2. Hoàn thiện quy trình tổ chức hội chợ triển lãm và phát triển các loại

hình hội chợ triển lãm 62

3. Tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước hiện đại hoá

cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm. 64

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động. 66

III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN LĨNH VỰC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY