Báo cáo Kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm trong công ty TNHH Hoàng Tiêu

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG 3CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 3CỦA DOANH NGHIỆP. 3I- Năng lực cạnh tranh và vấn đề chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 31. Khái quát về vấn đề năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 32. Chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 4II- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 91. Các khái niệm về chất lượng sản phẩm 92. Phân loại chất lượng sản phẩm 112.1 Chất lượng sản phẩm thiết kế: 112.2 Chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn: 112.3 Chất lượng sản phẩm thực tế: 112.4 Chất lượng sản phẩm cho phép: 122.5 Chất lượng sản phẩm tối ưu: 123. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 123.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 123.2 Các nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp: 144. Vai trò, tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm 174.1 Đối với doanh nghiệp: 174.2 Đối với người tiêu dùng 18III- KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 181. Khái niệm thống kê chất lượng sản phẩm. 182. Vai trò của thống kê chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp. 203. Các phương pháp kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 213.1 Phương pháp kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 213.2 Kiểm tra thống kê chất lượng và kiểm tra thống kê chất lượng toàn diện 233.3 Đảm bảo chất lượng 243.4 Kiểm tra thống kê chất lượng toàn diện 264. Giới thiệu sơ lược về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 274.1 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 274.2 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 284.3 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 295. Một số công cụ để kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm 29CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊU 32I. Khái quát về công ty Hoàng Tiêu. 321. Vài nét sơ lược về công ty TNHH Hoàng Tiêu. 322.Tổ chức bộ máy của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chưc bộ máy Công ty. 343. Vấn đề năng lực cạnh tranh của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 35II. Thực trạng kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 361.Tình hình kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 362. Thực trạng kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Tiêu. 37III. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu trong 3 năm từ năm 2005 - 2007. 381. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu (2005 - 2007). 382. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Tiêu từ năm 2005 – 2007. 44CHƯƠNG III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 47CỦA CÔNG TY. 47I- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty Hoàng Tiêu. 471. Giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 472. Nâng cao công tác kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 48II. Kiến nghị. 501 Đối với chính sách thuế. 502 Đối với chính sách về quản lý chất lượng sản phẩm. 503 Chính sách về phát triển nguồn nhân lực. 51KẾT LUẬN 53TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 3

CỦA DOANH NGHIỆP. 3

I- Năng lực cạnh tranh và vấn đề chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 3

1. Khái quát về vấn đề năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3

2. Chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 4

II- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 9

1. Các khái niệm về chất lượng sản phẩm 9

2. Phân loại chất lượng sản phẩm 11

2.1 Chất lượng sản phẩm thiết kế: 11

2.2 Chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn: 11

2.3 Chất lượng sản phẩm thực tế: 11

2.4 Chất lượng sản phẩm cho phép: 12

2.5 Chất lượng sản phẩm tối ưu: 12

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 12

3.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 12

3.2 Các nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp: 14

4. Vai trò, tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm 17

4.1 Đối với doanh nghiệp: 17

4.2 Đối với người tiêu dùng 18

III- KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 18

1. Khái niệm thống kê chất lượng sản phẩm. 18

2. Vai trò của thống kê chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp. 20

3. Các phương pháp kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 21

3.1 Phương pháp kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 21

3.2 Kiểm tra thống kê chất lượng và kiểm tra thống kê chất lượng toàn diện 23

3.3 Đảm bảo chất lượng 24

3.4 Kiểm tra thống kê chất lượng toàn diện 26

4. Giới thiệu sơ lược về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 27

4.1 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 27

4.2 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 28

4.3 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 29

5. Một số công cụ để kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊU 32

I. Khái quát về công ty Hoàng Tiêu. 32

1. Vài nét sơ lược về công ty TNHH Hoàng Tiêu. 32

2.Tổ chức bộ máy của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chưc bộ máy Công ty. 34

3. Vấn đề năng lực cạnh tranh của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 35

II. Thực trạng kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 36

1.Tình hình kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm của công ty Hoàng Tiêu hiện nay. 36

2. Thực trạng kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Tiêu. 37

III. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu trong 3 năm từ năm 2005 - 2007. 38

1. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu (2005 - 2007). 38

2. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Tiêu từ năm 2005 – 2007. 44

CHƯƠNG III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 47

CỦA CÔNG TY. 47

I- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty Hoàng Tiêu. 47

1. Giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 47

2. Nâng cao công tác kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm. 48

II. Kiến nghị. 50

1 Đối với chính sách thuế. 50

2 Đối với chính sách về quản lý chất lượng sản phẩm. 50

3 Chính sách về phát triển nguồn nhân lực. 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY