Báo cáo Kế toán tổng hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 51.2.1. Mô hình tổ chức quản lý 51.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 51.3 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 71.3.1 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 71.3.2 Đặc điểm về quy trình tổ chức sản xuât kinh doanh của Công ty 101.3.3 Đặc điểm về khách hàng và thị trường của Công ty 12PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 142.1 Những vấn đề chung về hạch toán của Công ty 142.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 142.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 152.1.2.1 Đặc điểm vận dụng tài khoản kế toán 152.1.2.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán Công ty áp dụng 152.2 Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty 182.2.1 Kế toán vốn bằng tiền 182.2.1.1 Tài khoản sử dụng 182.2.1.2 Những chứng từ có liên quan 182.2.1.3 Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ 182.2.2 Kế toán TSCĐ 192.2.2.1 Tài khoản sử dụng 192.2.2.2 Những chứng từ có liên quan 192.2.2.3 Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ TSCĐ 202.2.3 Kế toán nguyên vật liệu 202.2.3.1 Tài khoản sử dụng 202.2.3.2 Chứng từ có liên quan 202.2.3.3. Tổ chức hạch toán chi tiêt NVL 202.2.4 Kế toán tiền lương 262.2.4.1 Đặc điểm và nhiệm vụ 262.2.4.2 Hình thức trả lương tại Công ty 272.2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 282.2.5.1 Chi phí sản xuất: 282.2.5.2. tính giá thành sản phẩm : 282.2.5.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 292.2.5.4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: 312.2.5.5. Tính giá thành sản phẩm: 322.2.6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả: 332.2.6.1. Kế toán thành phẩm: 332.2.6.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm: 342.2.6.3. Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 382.2.7. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 402.2.7.1. Kế toán lợi nhuận: 402.2.7.2. KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: 462.2.8. B¸o c¸o tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 472.2.8.1. B¸o c¸o tµi chÝnh: 472.2.8.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 48PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 133HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH 133TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 1333.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán tại Công ty 1333.1.1 ưu điểm 1333.1.2 Nhược điểm 1343.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tại Công ty 135

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5

1.2.1. Mô hình tổ chức quản lý 5

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 5

1.3 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 7

1.3.1 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 7

1.3.2 Đặc điểm về quy trình tổ chức sản xuât kinh doanh của Công ty 10

1.3.3 Đặc điểm về khách hàng và thị trường của Công ty 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 14

2.1 Những vấn đề chung về hạch toán của Công ty 14

2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14

2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 15

2.1.2.1 Đặc điểm vận dụng tài khoản kế toán 15

2.1.2.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán Công ty áp dụng 15

2.2 Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty 18

2.2.1 Kế toán vốn bằng tiền 18

2.2.1.1 Tài khoản sử dụng 18

2.2.1.2 Những chứng từ có liên quan 18

2.2.1.3 Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ 18

2.2.2 Kế toán TSCĐ 19

2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 19

2.2.2.2 Những chứng từ có liên quan 19

2.2.2.3 Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ TSCĐ 20

2.2.3 Kế toán nguyên vật liệu 20

2.2.3.1 Tài khoản sử dụng 20

2.2.3.2 Chứng từ có liên quan 20

2.2.3.3. Tổ chức hạch toán chi tiêt NVL 20

2.2.4 Kế toán tiền lương 26

2.2.4.1 Đặc điểm và nhiệm vụ 26

2.2.4.2 Hình thức trả lương tại Công ty 27

2.2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28

2.2.5.1 Chi phí sản xuất: 28

2.2.5.2. tính giá thành sản phẩm : 28

2.2.5.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 29

2.2.5.4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: 31

2.2.5.5. Tính giá thành sản phẩm: 32

2.2.6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả: 33

2.2.6.1. Kế toán thành phẩm: 33

2.2.6.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm: 34

2.2.6.3. Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 38

2.2.7. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 40

2.2.7.1. Kế toán lợi nhuận: 40

2.2.7.2. KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: 46

2.2.8. B¸o c¸o tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 47

2.2.8.1. B¸o c¸o tµi chÝnh: 47

2.2.8.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 48

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 133

HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH 133

TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 133

3.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán tại Công ty 133

3.1.1 ưu điểm 133

3.1.2 Nhược điểm 134

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán tại Công ty 135

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY