Báo cáo Đề tài Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . vi

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS.viii

MỞ ĐẦU . 1

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong và ngoài nước. 1

2. Tính cấp thiết của đề tài . 1

3. Mục tiêu của đề tài. 1

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . 2

6. Nội dung nghiên cứu. 2

CHƯƠNG 13:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC

KHỎE CÔNG TRÌNH . 3

1.1. Giới thiệu về công tác quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình . 3

1.2. Các hệ thống quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình. 3

1.2.1. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở HongKong. 3

1.2.2. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Nhật Bản. 4

1.2.3. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Việt Nam . 4

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA “WIRELESS TRUCTURAL

BRIDGES TESTING SYSTEM” TRONG CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH

GIÁ SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH. 5

2.1. Giới thiệu về “Wireless Structural Bridges Testing System (WiFi-STS)”. 5

2.2. Nguyên lý hoạt động của “Wireless Structural Bridges Testing System”. 5

2.3.Tính năng và phạm vi sử dụng của các bộ phận trong hệ thống STS-WiFi . 6

2.4.Trình tự vận hành hệ thống “Wireless Structural Bridges Testing System” . 7

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING

SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CẦU THUẬN PHƯỚC TẠI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 8

3.1. Giới thiệu về cầu Thuận Phước và các nội dung cần quan tâm nghiên cứu . 8

3.2. Các kết quả ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc và đánh

giá dao động tại cầu Thuận Phước. 8

3.2.1. Kết quả đo và phân tích dao động lần 1 (tháng 7/2012) . 9

3.2.2. Kết quả đo và phân tích dao động lần 2 (tháng 1/2013) . 12

3.2.3. Kết quả đo và phân tích dao động lần 3 (tháng 7/2013) . 16

3.2.4. Kết quả đo và phân tích dao động lần 4 (tháng 8/2013) . 17

3.3. Đề xuất các nội dung phát triển nghiên cứu tại cầu Thuận Phước . 19

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING

SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CẦU ĐĂKKE –

TỈNH KON TUM. 19

4.1. Giới thiệu về cầu ĐăkKe – tỉnh Kon Tum . 19

4.2. Ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc thử tải cầu Đakke . 20

4.3. Mô phỏng phản ứng của cầu Đăkke bằng phương pháp phần tử hữu hạn. 21

4.4. Phân tích các kết quả đo đạc và đánh giá khả năng chịu tải của công trình cầu Đăkke

– tỉnh KonTum. 22iv

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY