Báo cáo Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài . 1

2. Tính cấp thiết của đề tài . 2

3. Mục tiêu đề tài . 3

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu . 3

4.1. Cách tiếp cận: . 3

4.2. Phương pháp nghiên cứu . 3

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

5.1. Đối tượng nghiên cứu . 4

5.2. Phạm vi nghiên cứu . 4

6. Nội dung nghiên cứu . 4

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH . 5

1.1. Các khái niệm của đề tài . 5

1.2. Quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT . 5

1.2.1. KT-ĐG trong quá trình DH . 5

1.2.2. Ý nghĩa của KT-ĐG KQHT của HS . 5

1.2.3. Chức năng của KT-ĐG KQHT của HS . 6

1.2.4. Nguyên tắc KT-ĐG KQHT của HS . 6

1.2.5. Các hình thức KT-ĐG KQHT của HS . 6

1.2.6. Quy trình KT-ĐG KQHT của HS . 7

1.2.7. Các phương pháp KT-ĐG KQHT của HS . 7

1.2.8. Đổi mới việc KT-ĐG KQHT của HS . 7

1.3. Hiệu trưởng trường THCS với việc QL hoạt động KT-ĐG KQHT . 7

1.3.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của HTr trường THCS .7

1.3.2. Nội dung QL hoạt động KT-ĐG của HTr trường THCS . 8

1.4. Tiểu kết chương 1 . 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TẠI

CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG . 9

2.1. Khái quát về giáo dục THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 9

2.1.1. Vài nét về huyện Hòa Vang . 9

2.1.2. Thực trạng giáo dục THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 9

2.2. Thực trạng quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng để kiểm tra

đánh giá kết quả học tập tại các trường THCS huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng . 9

2.2.1. Mô tả quá trình khảo sát . 92.2.2. Thực trạng về xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan tại cáctrường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 10

2.3. Thực trạng về quản lý, chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT đến các trường THCS

trong việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tại các trường THCS

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 10

2.3.1. Thực trạng việc tuyên truyền mục đích, yêu cầu cần thiết xây dựng hệ

thống câu hỏi TNKQ từ Phòng GD&ĐT đến lãnh đạo các trường THCS

và của Hiệu trưởng nhà trường đến giáo viên và học sinh tại các trường

THCS trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 10

2.3.2. Thực trạng công tác bồi dưỡng kỹ năng xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ

cho giáo viên tại các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 11

2.3.3. Thực trạng về chất lượng và sự quản lý của Phòng GD&ĐT, của các

trường về những câu hỏi, đề TNKQ dùng KT-ĐG tại các trường THCS

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua . 111

2.3.4. Thực trạng việc xây dựng quy trình biên soạn câu hỏi TNKQ, quy trình

xây dựng hệ thống câu hỏi tại các trường THCS huyện Hòa Vang,

thành phố Đà Nẵng . 12

2.3.5. Thực trạng quản lý, xử lý kết quả kiếm tra và chất lượng về các CH TNKQ

dùng đế KT-ĐG KQHT của HS . 12

2.4. Tiểu kết chương 2 . 13

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

HỌC TẬP CỦA HỌC SINH . 14

3.1 Những nguyên tắc xây dựng quy trình . 14

3.2 Các bước của quy trình xây dựng đề, ngân hàng đề KTĐG KQHT của học sinh . 14

3.2. Tiểu kết chương 3 . 17

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 19

4.1. Sự cần thiết xây dựng và thử nghiệm ngân hàng câu hỏi . 19

4.2 Mục đích thưc nghiệm . 19

4.3 Phương pháp thực hiện . 19

4.4 Tình hình thử nghiệm ngân hàng câu hỏi . 19

4.5. Kết quả đạt được . 20

4.6. Tiểu kết chương 4 . 22

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 23

1. KẾT LUẬN . 23

2. KHUYẾN NGHỊ. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY