Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp văn phòng, thương mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 51. Xuất xứ của Dự án 52. Mục đích và nội dung của báo cáo 82.1. Mục đích 82.2. Nội dung báo cáo ĐTM 8Kết luận và, kiến nghị và cam kết 93. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 93.1. Căn cứ pháp lý chung 93.2. Căn cứ pháp lý của Dự án 114. Tổ chức thực hiện ĐTM 134.1. Phương pháp và thiết bị sử dụng trong đo đạc, lấy mẫu, phân tích 134.1.1. Khảo sát đo đạc, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường 13a. Môi trường không khí 13b. Môi trường nước 144.1.2. Điều tra thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 144.1.3. Các phương tiện lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiện trạng 154.2. Cơ quan và cá nhân tham gia 16CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 181.1. Tên Dự án 181.2. chủ dự án 181.3. vị trí địa lý của Dự án 181.4. Mục tiêu đầu tư 181.5. Quy mô Dự án 191.6. tổng mức đầu tư của dự án 321.7. thời gian thực hiện dự án 32CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH 332.1. điều kiện tự nhiên và môi trường 332.1.1. Điều kiện về địa chất công trình, thuỷ văn 332.1.2. Điều kiện khí tượng thuỷ văn 332.1.3. Hiện trạng khu đất xây dựng Dự án 392.2. Hiện trạng kinh tế xã hội khu vực Dự án 392.3. điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu vực thực hiện dự án 392.4. hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án 402.4.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn khu vực Dự án 40Khu vực 42CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 453.1. Các nguồn gây tác động, đối tượng quy mô bị tác động 453.2. Đánh giá các tác động trong các giai đoạn triển khai xây dựng dự án 483.2.1. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 483.2.2. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công 49Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 51CHƯƠNG IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 754.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 754.1.1. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi 754.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 764.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước 764.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công 774.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 774.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 804.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 84Các ảnh hưởng đến môi trường nước trong giai đoạn này do hoạt động của các xe san ủi đất, xe chở nguyên vật liệu, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước bao gồm : 84a. Đối với nước thải sinh hoạt 844.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 854.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn vận hành 954.3.1. Giải pháp thoát nước mưa và xử lý nước thải 954.3.1.1 Hệ thống thoát nước mưa 954.3.1.2. Hệ thống thoát nước thải 974.3.1.3. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 974.3.2. Các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí 100Bảng 4.3. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 101Bảng 4.4. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 1024.3.3. Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 1024.3.4. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 1044.3.5. Ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm mùi 1044.3.6. Các biện pháp phòng chống cháy nổ 105CHƯƠNG V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 1095.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 1095.1.1. Cơ sở pháp lý 1095.1.2. Chương trình quản lý môi trường 1095.2. Chương trình giám sát, quan trắc môi trường 1105.2.1. Giai đoạn xây dựng 1115.2.1.1. Quan trắc chất lượng môi trường không khí 1115.2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 1125.2.1.3. Quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm 1135.2.1.4. Quan trắc các hiện tượng sụt lún xung quanh khu vực dự án 1145.2.2. Giai đoạn vận hành dự án 115CHƯƠNG VI. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 1166.1 Sự cần thiết của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 1166.2. Mục đích của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 1166.3. Phương pháp tiến hành 1166.4. Tổng hợp các ý kiến tham vấn 1176.4.1. ý kiến của Uỷ ban nhân dân quận 1176.4.2. ý kiến của Uỷ ban mặt trận tổ quốc quận 118KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1191. KẾT LUẬN 1192. KIẾN NGHỊ 120CAM KẾT 1211. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 1212. Trách nhiệm của ban quản lý dự án trong công tác bảo vệ môi trường 122PHẦN PHỤ LỤC 124

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 5

1. Xuất xứ của Dự án 5

2. Mục đích và nội dung của báo cáo 8

2.1. Mục đích 8

2.2. Nội dung báo cáo ĐTM 8

Kết luận và, kiến nghị và cam kết 9

3. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 9

3.1. Căn cứ pháp lý chung 9

3.2. Căn cứ pháp lý của Dự án 11

4. Tổ chức thực hiện ĐTM 13

4.1. Phương pháp và thiết bị sử dụng trong đo đạc, lấy mẫu, phân tích 13

4.1.1. Khảo sát đo đạc, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường 13

a. Môi trường không khí 13

b. Môi trường nước 14

4.1.2. Điều tra thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 14

4.1.3. Các phương tiện lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiện trạng 15

4.2. Cơ quan và cá nhân tham gia 16

CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 18

1.1. Tên Dự án 18

1.2. chủ dự án 18

1.3. vị trí địa lý của Dự án 18

1.4. Mục tiêu đầu tư 18

1.5. Quy mô Dự án 19

1.6. tổng mức đầu tư của dự án 32

1.7. thời gian thực hiện dự án 32

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH 33

2.1. điều kiện tự nhiên và môi trường 33

2.1.1. Điều kiện về địa chất công trình, thuỷ văn 33

2.1.2. Điều kiện khí tượng thuỷ văn 33

2.1.3. Hiện trạng khu đất xây dựng Dự án 39

2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội khu vực Dự án 39

2.3. điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu vực thực hiện dự án 39

2.4. hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án 40

2.4.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn khu vực Dự án 40

Khu vực 42

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 45

3.1. Các nguồn gây tác động, đối tượng quy mô bị tác động 45

3.2. Đánh giá các tác động trong các giai đoạn triển khai xây dựng dự án 48

3.2.1. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 48

3.2.2. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công 49

Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 51

CHƯƠNG IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 75

4.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 75

4.1.1. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi 75

4.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 76

4.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước 76

4.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công 77

4.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 77

4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 80

4.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 84

Các ảnh hưởng đến môi trường nước trong giai đoạn này do hoạt động của các xe san ủi đất, xe chở nguyên vật liệu, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước bao gồm : 84

a. Đối với nước thải sinh hoạt 84

4.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 85

4.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn vận hành 95

4.3.1. Giải pháp thoát nước mưa và xử lý nước thải 95

4.3.1.1 Hệ thống thoát nước mưa 95

4.3.1.2. Hệ thống thoát nước thải 97

4.3.1.3. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 97

4.3.2. Các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí 100

Bảng 4.3. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 101

Bảng 4.4. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 102

4.3.3. Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 102

4.3.4. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 104

4.3.5. Ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm mùi 104

4.3.6. Các biện pháp phòng chống cháy nổ 105

CHƯƠNG V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 109

5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 109

5.1.1. Cơ sở pháp lý 109

5.1.2. Chương trình quản lý môi trường 109

5.2. Chương trình giám sát, quan trắc môi trường 110

5.2.1. Giai đoạn xây dựng 111

5.2.1.1. Quan trắc chất lượng môi trường không khí 111

5.2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 112

5.2.1.3. Quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm 113

5.2.1.4. Quan trắc các hiện tượng sụt lún xung quanh khu vực dự án 114

5.2.2. Giai đoạn vận hành dự án 115

CHƯƠNG VI. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 116

6.1 Sự cần thiết của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 116

6.2. Mục đích của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 116

6.3. Phương pháp tiến hành 116

6.4. Tổng hợp các ý kiến tham vấn 117

6.4.1. ý kiến của Uỷ ban nhân dân quận 117

6.4.2. ý kiến của Uỷ ban mặt trận tổ quốc quận 118

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 119

1. KẾT LUẬN 119

2. KIẾN NGHỊ 120

CAM KẾT 121

1. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 121

2. Trách nhiệm của ban quản lý dự án trong công tác bảo vệ môi trường 122

PHẦN PHỤ LỤC 124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY