Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách liên tỉnh Long Việt Thái Nguyên

MỞ ĐẦU 81. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 82. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 93. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 124. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 13CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 151.1. TÊN DỰ ÁN 151.2. CHỦ DỰ ÁN 151.2.1. Tên cơ quan chủ dự án: 151.2.2. Địa chỉ liên hệ: .151.2.3. Điện thoại: .151.2.4. Họ tên, chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án: 151.3. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 151.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 171.4.1. Quy mô của dự án 171.4.2. Các hạng mục thi công xây dựng 171.4.3. Giải pháp tổng mặt bằng 191.4.4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư 201.4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 231.4.6. Thiết bị phục vụ thi công 24CHƯƠNG 2 :ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 262.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 262.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 262.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn 262.1.3. Hiện trạng môi trường sinh thái 292.1.4. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 292.1.4.1. Môi trường không khí 322.1.4.2. Môi trường nước 332.1.4.3. Môi trường đất 362.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 382.2.1. Điều kiện về kinh tế 382.2.2. Điều kiện về xã hội 39CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 413.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 413.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 423.1.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 423.1.1.2. Giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào hoạt động 513.1.2. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 583.1.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 583.1.2.2. Khi dự án đi vào hoạt động 613.1.3. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra 623.1.4. Đối tượng bị tác động 633.1.4.1. Hệ sinh vật và con người xung quanh khu vực dự án 633.1.4.2. Các thành phần môi trường vật lý tại khu vực dự án 633.1.4.3. Môi trường kinh tế - xã hội khu vực dự án 633.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 643.2.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc hại và bụi 643.2.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 653.2.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải 653.2.4. Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh 65CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 664.1 GIAI ĐOẠN SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG XD DỰ ÁN 664.1.1 Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động xấu 664.1.1.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn 664.1.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước 674.1.1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 684.1.2 Biện pháp giảm thiểu đối với sự cố môi trường 684.1.2.1 Đối với sự cố tai nạn lao động 684.1.2.2 Đối với sự cố tai nạn giao thông 684.1.3 Các biện pháp giảm thiểu khác 694.2. GIAI ĐOẠN BẾN XE ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 704.2.1 Biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải 704.2.1.1 Nước thải sinh hoạt 714.2.1.2 Nước mưa chảy tràn 814.2.2 Thu gom và xử lý chất thải rắn 824.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 834.2.4 Hạn chế mức độ ảnh hưởng do tiếng ồn 844.2.5 Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 844.2.5.1 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy: 844.2.5.2 Phòng chống bão lụt, chống sét 844.2.6 Các biện pháp khác 85CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ 86GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .885.1. Chương trình quản lý môi trường 875.1.1. Chương trình quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường 875.1.2. Mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự cho công tác quản lý môi trường 905.1.3. Lập kế hoạch quản lý, triển khai công tác bảo vệ môi trường 905.1.4. Kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường 905.2 Chương trình giám sát môi trường 915.2.1 Giám sát chất thải 915.2.2 Theo dõi tình hình sức khoẻ của người dân quanh khu vực 98CHƯƠNG 6:THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 996.1. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỊNH ĐÁN 996.1.1. Về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội 996.1.2. Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên - xã hội 996.1.3. Kiến nghị 996.2. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG THỊNH ĐÁN UBMTTQ 1006.2.1. Về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội 1006.2.2. Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên - xã hội 1006.2.3. Kiến nghị 1006.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 100KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1011. KẾT LUẬN 1012. KIẾN NGHỊ 1013. CAM KẾT 1023.1. Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường 1023.2. Cam kết với cộng đồng 1023.3. Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án 102

MỞ ĐẦU 8

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 8

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 9

3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 12

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 13

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 15

1.1. TÊN DỰ ÁN 15

1.2. CHỦ DỰ ÁN 15

1.2.1. Tên cơ quan chủ dự án: 15

1.2.2. Địa chỉ liên hệ: .15

1.2.3. Điện thoại: .15

1.2.4. Họ tên, chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án: 15

1.3. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 15

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 17

1.4.1. Quy mô của dự án 17

1.4.2. Các hạng mục thi công xây dựng 17

1.4.3. Giải pháp tổng mặt bằng 19

1.4.4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư 20

1.4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 23

1.4.6. Thiết bị phục vụ thi công 24

CHƯƠNG 2 :ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 26

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 26

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 26

2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn 26

2.1.3. Hiện trạng môi trường sinh thái 29

2.1.4. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 29

2.1.4.1. Môi trường không khí 32

2.1.4.2. Môi trường nước 33

2.1.4.3. Môi trường đất 36

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 38

2.2.1. Điều kiện về kinh tế 38

2.2.2. Điều kiện về xã hội 39

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 41

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 41

3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 42

3.1.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 42

3.1.1.2. Giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào hoạt động 51

3.1.2. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 58

3.1.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 58

3.1.2.2. Khi dự án đi vào hoạt động 61

3.1.3. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra 62

3.1.4. Đối tượng bị tác động 63

3.1.4.1. Hệ sinh vật và con người xung quanh khu vực dự án 63

3.1.4.2. Các thành phần môi trường vật lý tại khu vực dự án 63

3.1.4.3. Môi trường kinh tế - xã hội khu vực dự án 63

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 64

3.2.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc hại và bụi 64

3.2.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 65

3.2.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải 65

3.2.4. Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh 65

CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 66

4.1 GIAI ĐOẠN SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG XD DỰ ÁN 66

4.1.1 Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động xấu 66

4.1.1.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn 66

4.1.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước 67

4.1.1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 68

4.1.2 Biện pháp giảm thiểu đối với sự cố môi trường 68

4.1.2.1 Đối với sự cố tai nạn lao động 68

4.1.2.2 Đối với sự cố tai nạn giao thông 68

4.1.3 Các biện pháp giảm thiểu khác 69

4.2. GIAI ĐOẠN BẾN XE ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 70

4.2.1 Biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải 70

4.2.1.1 Nước thải sinh hoạt 71

4.2.1.2 Nước mưa chảy tràn 81

4.2.2 Thu gom và xử lý chất thải rắn 82

4.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 83

4.2.4 Hạn chế mức độ ảnh hưởng do tiếng ồn 84

4.2.5 Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 84

4.2.5.1 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy: 84

4.2.5.2 Phòng chống bão lụt, chống sét 84

4.2.6 Các biện pháp khác 85

CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ 86

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .88

5.1. Chương trình quản lý môi trường 87

5.1.1. Chương trình quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường 87

5.1.2. Mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự cho công tác quản lý môi trường 90

5.1.3. Lập kế hoạch quản lý, triển khai công tác bảo vệ môi trường 90

5.1.4. Kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường 90

5.2 Chương trình giám sát môi trường 91

5.2.1 Giám sát chất thải 91

5.2.2 Theo dõi tình hình sức khoẻ của người dân quanh khu vực 98

CHƯƠNG 6:THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 99

6.1. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỊNH ĐÁN 99

6.1.1. Về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội 99

6.1.2. Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên - xã hội 99

6.1.3. Kiến nghị 99

6.2. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG THỊNH ĐÁN UBMTTQ 100

6.2.1. Về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội 100

6.2.2. Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên - xã hội 100

6.2.3. Kiến nghị 100

6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 100

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101

1. KẾT LUẬN 101

2. KIẾN NGHỊ 101

3. CAM KẾT 102

3.1. Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường 102

3.2. Cam kết với cộng đồng 102

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY