Báo cáo Các kỹ năng quản lý xung đột

Mục lục1. 10 vấn đề hàng đầu trong quản lý dự án. . 61.1. Vấn đề #1: Dự án không thể bắt đầu đúng thời gian. . 61.3. Vấn đề #3: Người quản lý dự án không thể lưu lại toàn bộ các thông số của dựán. 71.4. Vấn đề #4: Thiếu liên kết chiến lược. . 81.5. Vấn đề #5: Quản lý các bên liên quan. . 81.6. Vấn đề #6: Các sự cố truyền thông gây ra những mục tiêu và mục đích dự ánkhông rõ ràng. . 91.7. Vấn đề #7: Nảy sinh các khoảng cách trong đội ngũ nhân viên. . 91.8. Vấn đề #8: Người quản lý dự án bỏ qua thảm họa đang tới gần. . 101.9. Vấn đề #9: ội dự án bỏ qua giai đoạn thử nghiệm. . 101.10. Vấn đề #10: Sự sợ hãi về việc không dám thử dù biết là đúng. . 112. Sơ lược về xung đột và các hình thức phản ứng với xung đột. 132.1. Xung đột và quản lý xung đột là gì? . 142.2. Tại sao phải hiểu thêm về xung đột và quản lý xung đột? . 152.3. Làm thế nào người ta phản ứng với xung đột? Chiến đấu hay bay lên từ đó ? . 152.4. Những trạng thái nào mà người ta dùng để chỉ xung đột? . 162.5. ách để nhận thức phương thức xung đột. . 172.5.1. ua tranh. . 172.5.2. Loại trừ. 172.5.3. Thích hợp. . 182.5.4. Thỏa hiệp. . 19 2.5.5. Cộng tác. . 202.6. Các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hình thức xung đột. . 202.7. húng ta có thể lựa chọn phong cách quản lý xung đột thế nào? . 222.8. Làm thế nào để các sinh viên tiếp nhận thông tin này để họ có thể nâng cao các kỹ năng quản lý xung đột? . 252.9. Làm thế nào một nhóm học sinh có thể áp dụng thông tin này để cải thiện cách tiếp cận của nó để có các kỹ năng trong việc quản lý xung đột trong nhóm? . 282.10. Làm thế nào một giảng viên có thể áp dụng thông tin trong khóa học của anh /cô ta? 312.11. Tổng kết. . 363. Lý thuyết chung về giải quyết xung đột. . 383.1. Hiểu biết lý thuyết: Các kiểu xung đột . 393.2. Hiểu biết lý thuyết: Phương pháp quan hệ dựa sở thích . 413.3. Sử dụng công cụ: Một quy trình giải quyết xung đột . 423.3.1. ước 1: ặt ra bối cảnh . 423.3.2. ước 2: Thu thập thông tin . 433.3.3. ước 3: Thống nhất vấn đề . 443.3.4. ước 4: ùng suy nghĩ giải pháp phù hợp . 443.3.5. ước 5: àm phán một giải pháp . 443.4. Kết luận . 454. Giải quyết xung đột trong quản lý dự án . 464.1. Giới thiệu . 464.2. Tổng quan Quản lý dự án . 46 4.3. Tìm hiểu về xung đột . 494.4. ác phương pháp tiếp cận để giải quyết xung đột . 525. Giải quyết xung đột khi làm việc nhóm . 605.1. Tóm tắt: . 605.2. Giải quyết xung đột trong các nhóm làm việc: . 605.3. Quy trình giải quyết xung đột trong nhóm . 655.4. Nguồn gốc của xung đột trong các nhóm dự án . 70Tài liệu tham khảo. . 73

Mục lục

1. 10 vấn đề hàng đầu trong quản lý dự án. . 6

1.1. Vấn đề #1: Dự án không thể bắt đầu đúng thời gian. . 6

1.3. Vấn đề #3: Người quản lý dự án không thể lưu lại toàn bộ các thông số của dựán. 7

1.4. Vấn đề #4: Thiếu liên kết chiến lược. . 8

1.5. Vấn đề #5: Quản lý các bên liên quan. . 8

1.6. Vấn đề #6: Các sự cố truyền thông gây ra những mục tiêu và mục đích dự ánkhông rõ ràng. . 9

1.7. Vấn đề #7: Nảy sinh các khoảng cách trong đội ngũ nhân viên. . 9

1.8. Vấn đề #8: Người quản lý dự án bỏ qua thảm họa đang tới gần. . 10

1.9. Vấn đề #9: ội dự án bỏ qua giai đoạn thử nghiệm. . 10

1.10. Vấn đề #10: Sự sợ hãi về việc không dám thử dù biết là đúng. . 11

2. Sơ lược về xung đột và các hình thức phản ứng với xung đột. 13

2.1. Xung đột và quản lý xung đột là gì? . 14

2.2. Tại sao phải hiểu thêm về xung đột và quản lý xung đột? . 15

2.3. Làm thế nào người ta phản ứng với xung đột? Chiến đấu hay bay lên từ đó ? . 15

2.4. Những trạng thái nào mà người ta dùng để chỉ xung đột? . 16

2.5. ách để nhận thức phương thức xung đột. . 17

2.5.1. ua tranh. . 17

2.5.2. Loại trừ. 17

2.5.3. Thích hợp. . 18

2.5.4. Thỏa hiệp. . 19

2.5.5. Cộng tác. . 20

2.6. Các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hình thức xung đột. . 20

2.7. húng ta có thể lựa chọn phong cách quản lý xung đột thế nào? . 22

2.8. Làm thế nào để các sinh viên tiếp nhận thông tin này để họ có thể nâng cao các

kỹ năng quản lý xung đột? . 25

2.9. Làm thế nào một nhóm học sinh có thể áp dụng thông tin này để cải thiện cách

tiếp cận của nó để có các kỹ năng trong việc quản lý xung đột trong nhóm? . 28

2.10. Làm thế nào một giảng viên có thể áp dụng thông tin trong khóa học của anh /cô ta? 31

2.11. Tổng kết. . 36

3. Lý thuyết chung về giải quyết xung đột. . 38

3.1. Hiểu biết lý thuyết: Các kiểu xung đột . 39

3.2. Hiểu biết lý thuyết: Phương pháp quan hệ dựa sở thích . 41

3.3. Sử dụng công cụ: Một quy trình giải quyết xung đột . 42

3.3.1. ước 1: ặt ra bối cảnh . 42

3.3.2. ước 2: Thu thập thông tin . 43

3.3.3. ước 3: Thống nhất vấn đề . 44

3.3.4. ước 4: ùng suy nghĩ giải pháp phù hợp . 44

3.3.5. ước 5: àm phán một giải pháp . 44

3.4. Kết luận . 45

4. Giải quyết xung đột trong quản lý dự án . 46

4.1. Giới thiệu . 46

4.2. Tổng quan Quản lý dự án . 46

4.3. Tìm hiểu về xung đột . 49

4.4. ác phương pháp tiếp cận để giải quyết xung đột . 52

5. Giải quyết xung đột khi làm việc nhóm . 60

5.1. Tóm tắt: . 60

5.2. Giải quyết xung đột trong các nhóm làm việc: . 60

5.3. Quy trình giải quyết xung đột trong nhóm . 65

5.4. Nguồn gốc của xung đột trong các nhóm dự án . 70

Tài liệu tham khảo. . 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY