I.ĐẶT VẤN ĐỀ 11.1.Mở đầu 11.1.1.Những nghiên cứu nước ngoài về việc sản xuất giống và thâm canh cà chua. 11.1.2 Những nghiên cứu tại Việt Nam về sản xuất giống và thâm canh cà chua. 31.2.Mục tiêu của đề tài 61.3. Cách tiếp cận. 7II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 82.1. Vật liệu nghiên cứu. 82.2. Nội dung nghiên cứu. 82.2.1 Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 82.2.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28. 92.2.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28. 102.3. Các chỉ tiêu theo dõi của mỗi thí nghiệm hoặc thu thập số liệu: 132.3.1. Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 132.3.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28 132.3.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28 142.4. Phương pháp nghiên cứu: 14III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 153.1.Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 153.1.1 Hoàn thiện môi trường nuôi cấy invitro tối ưu để lưu giữ giống gốc thuần chủng 16 Thí nghiệm 1: . 163.1.2. Nghiên cứu xác định thời gian thích hợp để lưu giữ cây con cà chua nuôi cấy in vitro. 21 Thí nghiệm 2: . 21 Thí nghiệm 3: . 23 Thí nghiệm 4: . 243.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28 263.2.1. Hoàn thiện quá trình xử lý hạt giống cà chua bằng hóa chất và vật lý 26Thí nghiệm 5: . 26Thí nghiệm 6: . 283.2.2. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cà chua DT-28 33Thí nghiệm 7: . 33Thí nghiệm 8: . 39Thí nghiệm 9: . 43Thí nghiệm 10: . . 483.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28 533.3.1.So sánh về năng suất giữa cà chua DT - 28 và đối chứng Savior. 533.3.2 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cà chua DT-28 54Thí nghiệm 11: . . 54Thí nghiệm 12: . . 59Thí nghiệm 13: . . 64 3.3.3.Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống cà chua DT-28 69 Thí nghiệm 14: . . 69 Thí nghiệm 15: . . 753.3.4. Hoàn thiện các biện pháp nâng cao năng suất cà chua DT-28 81 Thí nghiệm 16: . . 813.3.5. Hoàn thiện phương pháp tách hạt để giống 86 Thí nghiệm 17:. . 86 Thí nghiệm 18:. . 89IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 924.1Kết luận. 924.2.Kiến nghị. 93QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÀ CHUA DT - 28 94QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ CHUA DT - 28 97TÀI LIỆU THAM KHẢO 99MỤC LỤC 102

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1.Mở đầu 1

1.1.1.Những nghiên cứu nước ngoài về việc sản xuất giống và thâm canh cà chua. 1

1.1.2 Những nghiên cứu tại Việt Nam về sản xuất giống và thâm canh cà chua. 3

1.2.Mục tiêu của đề tài 6

1.3. Cách tiếp cận. 7

II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 8

2.1. Vật liệu nghiên cứu. 8

2.2. Nội dung nghiên cứu. 8

2.2.1 Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 8

2.2.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28. 9

2.2.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28. 10

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi của mỗi thí nghiệm hoặc thu thập số liệu: 13

2.3.1. Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 13

2.3.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28 13

2.3.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28 14

2.4. Phương pháp nghiên cứu: 14

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15

3.1.Hoàn thiện môi trường nuôi cấy in vitro tối ưu để lưu giữ giống gốc cà chua DT-28 tăng độ thuần chủng của giống. 15

3.1.1 Hoàn thiện môi trường nuôi cấy invitro tối ưu để lưu giữ giống gốc thuần chủng 16

Thí nghiệm 1: . 16

3.1.2. Nghiên cứu xác định thời gian thích hợp để lưu giữ cây con cà chua nuôi cấy in vitro. 21

Thí nghiệm 2: . 21

Thí nghiệm 3: . 23

Thí nghiệm 4: . 24

3.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản giống cà chua DT-28 26

3.2.1. Hoàn thiện quá trình xử lý hạt giống cà chua bằng hóa chất và vật lý 26

Thí nghiệm 5: . 26

Thí nghiệm 6: . 28

3.2.2. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cà chua DT-28 33

Thí nghiệm 7: . 33

Thí nghiệm 8: . 39

Thí nghiệm 9: . 43

Thí nghiệm 10: . . 48

3.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua DT-28 53

3.3.1.So sánh về năng suất giữa cà chua DT - 28 và đối chứng Savior. 53

3.3.2 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cà chua DT-28 54

Thí nghiệm 11: . . 54

Thí nghiệm 12: . . 59

Thí nghiệm 13: . . 64

3.3.3.Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống cà chua DT-28 69

Thí nghiệm 14: . . 69

Thí nghiệm 15: . . 75

3.3.4. Hoàn thiện các biện pháp nâng cao năng suất cà chua DT-28 81

Thí nghiệm 16: . . 81

3.3.5. Hoàn thiện phương pháp tách hạt để giống 86

Thí nghiệm 17:. . 86

Thí nghiệm 18:. . 89

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 92

4.1Kết luận. 92

4.2.Kiến nghị. 93

QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÀ CHUA DT - 28 94

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ CHUA DT - 28 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

MỤC LỤC 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY