Bài 38: Viết chương trình nhập vào một ma trân, tính tổng bình phương của các số âm

trong ma trận trên.

Program MAT_TRAN2;

Uses Crt;

Type MT = array[1.20,1.20] of integer;

Var a:MT;

n,m:integer;

Procedure Input(Var a:MT; n,m:integer);

Var i, j:integer;

Begin

For i:=1 to n do

For j:=1 to m do

Begin

End;

End;

Write('a',i,j,'='); Readln(a[i,j]);

Procedure Output(a:MT;n,m:integer);

Var i,j:integer;

Begin

For i:=1 to n do

Begin

End;

End;

For j:=1 to m do

write (a[i,j]:3);

writeln;

{Tong binh phuong cac phan tu am}

Function Sum(a:MT;n,m:integer):integer;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY