Bài giảng tóm tắt Lập trình hướng đối tượng

MỤC LỤC I. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng. 4I.1. Lập trình hướng thủtục (Pascal, C, ) . 4I.2. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming ) . 4I.2.1. Tính đóng gói. 5I.2.2. Tính kếthừa. 5I.2.3. Tính đa hình. 5I.2.4. Ưu điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng. 5II. Lớp và đối tượng . 5II.1. Định nghĩa lớp. 5II.2. Tạo đối tượng . 7II.3. Phương thức tạo lập (constructor) của một đối tượng . 9II.4. Phương thức tạo lập sao chép (copy constructor) . 11II.5. Quá tải hàm . 12II.6. Sửdụng các thành viên tĩnh . 15II.7. Tham sốcủa phương thức . 18II.7.1. Truyền tham trịbằng tham sốkiểu giá trị. 18II.7.2. Truyền tham chiếu bằng tham sốkiểu giá trịvới từkhóa ref. 19II.7.3. Truyền tham chiếu với tham sốkiểu giá trịbằng từkhóa out. 20II.7.4. Truyền tham trịvới tham sốthuộc kiểu tham chiếu. 21II.7.5. Truyền tham chiếu với tham sốthuộc kiểu dữliệu tham chiếu. 24II.8. Tham chiếu this . 25II.9. Đóng gói dữliệu với thuộc tính (property) . 27II.10. Toán tử(operator) . 30II.11. Indexer (Chỉmục) . 34II.12. Lớp lồng nhau . 38II.13. Câu hỏi ôn tập . 38II.14. Bài tập tổng hợp . 39III. Kếthừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). 40III.1. Quan hệchuyên biệt hóa và tổng quát hóa . 40III.2. Kếthừa. 40III.3. Gọi phương thức tạo lập của lớp cơsở. 42III.4. Định nghĩa phiên bản mới trong lớp dẫn xuất . 44III.5. Tham chiếu thuộc lớp cơsở. 46III.6. Phương thức ảo (virtual method) và tính đa hình (polymorphism) . 48III.7. Lớp Object . 55III.8. Lớp trừu tượng(abstract). 55III.9. Giao diện (interface) . 58III.9.1. Thực thi giao diện. 58III.9.2. Hủy đối tượng. 60III.9.3. Thực thi nhiều giao diện. 64III.9.4. Mởrộng giao diện. 66III.9.5. Kết hợp giao diện. 67 III.9.6. Kiểm tra đối tượng có hỗtrợgiao diện hay không bằng toán tử is. 67III.9.7. Các giao diện Icomparer, IComparable (giao diện so sánh) và ArrayList. 67III.9.8. Câu hỏi ôn tập. 74III.9.9. Bài tập tổng hợp. 74PHỤLỤC A - CƠBẢN VỀNGÔN NGỮC# I. Tạo ứng dụng trong C#. 75I.1. Soạn thảo chương trình “Hello World”. 76I.2. Biên dịch và chạy chương trình “Hello World”. 77II. Cơsởcủa ngôn ngữC# . 77II.1. Kiểu dữliệu . 77II.1.1. Các kiểu xây dựng sẵn trong C#:. 77II.1.2. Hằng. 78II.1.3. Kiểu liệt kê. 79II.1.4. Kiểu chuỗi. 80II.2. Lệnh rẽnhánh. 80II.2.1. Lệnh if. 80II.2.2. Lệnh switch. 81II.2.3. Lệnh goto. 82II.2.4. Lệnh lặp while. 83II.2.5. Lệnh do while. 83II.2.6. Lệnh for. 84II.2.7. Lệnh foreach. 85II.2.8. Lệnh continue và break. 85II.3. Mảng. 86II.3.1. Mảng một chiều. 86II.3.2. Mảng nhiều chiều. 88II.3.3. Một sốví dụvềmảng nhiều chiều. 89II.4. Không gian tên (namespace). 90PHỤLỤC B - BIỆT LỆI. Ném ra biệt lệ. 92II. Bắt ngoại lệ. 92III. Khối finally . 95IV. Một sốngoại lệkhác:. 95V. Một sốví dụkhác. 96

MỤC LỤC

I. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng. 4

I.1. Lập trình hướng thủtục (Pascal, C, ) . 4

I.2. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming ) . 4

I.2.1. Tính đóng gói. 5

I.2.2. Tính kếthừa. 5

I.2.3. Tính đa hình. 5

I.2.4. Ưu điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng. 5

II. Lớp và đối tượng . 5

II.1. Định nghĩa lớp. 5

II.2. Tạo đối tượng . 7

II.3. Phương thức tạo lập (constructor) của một đối tượng . 9

II.4. Phương thức tạo lập sao chép (copy constructor) . 11

II.5. Quá tải hàm . 12

II.6. Sửdụng các thành viên tĩnh . 15

II.7. Tham sốcủa phương thức . 18

II.7.1. Truyền tham trịbằng tham sốkiểu giá trị. 18

II.7.2. Truyền tham chiếu bằng tham sốkiểu giá trịvới từkhóa ref. 19

II.7.3. Truyền tham chiếu với tham sốkiểu giá trịbằng từkhóa out. 20

II.7.4. Truyền tham trịvới tham sốthuộc kiểu tham chiếu. 21

II.7.5. Truyền tham chiếu với tham sốthuộc kiểu dữliệu tham chiếu. 24

II.8. Tham chiếu this . 25

II.9. Đóng gói dữliệu với thuộc tính (property) . 27

II.10. Toán tử(operator) . 30

II.11. Indexer (Chỉmục) . 34

II.12. Lớp lồng nhau . 38

II.13. Câu hỏi ôn tập . 38

II.14. Bài tập tổng hợp . 39

III. Kếthừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). 40

III.1. Quan hệchuyên biệt hóa và tổng quát hóa . 40

III.2. Kếthừa. 40

III.3. Gọi phương thức tạo lập của lớp cơsở. 42

III.4. Định nghĩa phiên bản mới trong lớp dẫn xuất . 44

III.5. Tham chiếu thuộc lớp cơsở. 46

III.6. Phương thức ảo (virtual method) và tính đa hình (polymorphism) . 48

III.7. Lớp Object . 55

III.8. Lớp trừu tượng(abstract). 55

III.9. Giao diện (interface) . 58

III.9.1. Thực thi giao diện. 58

III.9.2. Hủy đối tượng. 60

III.9.3. Thực thi nhiều giao diện. 64

III.9.4. Mởrộng giao diện. 66

III.9.5. Kết hợp giao diện. 67

III.9.6. Kiểm tra đối tượng có hỗtrợgiao diện hay không bằng toán tử is. 67

III.9.7. Các giao diện Icomparer, IComparable (giao diện so sánh) và

ArrayList. 67

III.9.8. Câu hỏi ôn tập. 74

III.9.9. Bài tập tổng hợp. 74

PHỤLỤC A - CƠBẢN VỀNGÔN NGỮC#

I. Tạo ứng dụng trong C#. 75

I.1. Soạn thảo chương trình “Hello World”. 76

I.2. Biên dịch và chạy chương trình “Hello World”. 77

II. Cơsởcủa ngôn ngữC# . 77

II.1. Kiểu dữliệu . 77

II.1.1. Các kiểu xây dựng sẵn trong C#:. 77

II.1.2. Hằng. 78

II.1.3. Kiểu liệt kê. 79

II.1.4. Kiểu chuỗi. 80

II.2. Lệnh rẽnhánh. 80

II.2.1. Lệnh if. 80

II.2.2. Lệnh switch. 81

II.2.3. Lệnh goto. 82

II.2.4. Lệnh lặp while. 83

II.2.5. Lệnh do while. 83

II.2.6. Lệnh for. 84

II.2.7. Lệnh foreach. 85

II.2.8. Lệnh continue và break. 85

II.3. Mảng. 86

II.3.1. Mảng một chiều. 86

II.3.2. Mảng nhiều chiều. 88

II.3.3. Một sốví dụvềmảng nhiều chiều. 89

II.4. Không gian tên (namespace). 90

PHỤLỤC B - BIỆT LỆ

I. Ném ra biệt lệ. 92

II. Bắt ngoại lệ. 92

III. Khối finally . 95

IV. Một sốngoại lệkhác:. 95

V. Một sốví dụkhác. 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY