Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở

MỤC LỤCChương 1: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ. 51.1. Lịch sử phát triển . 51.2. Phương pháp xây dựng phần mềm mã nguồn mở . 71.3. Vai trò của phần mềm mã nguồn mở . 81.3.1. Phần mềm nguồn mở có thực sự miễn phí ? . 81.3.2. Tính kinh tế của Phần mềm nguồn mở. 81.3.3. Sử dụng Phần mềm nguồn mở đem lại những ích lợi gì? . 91.3.4. Những hạn chế của phần mềm mã nguồn mở . 91.4. Những dự án phần mềm mã nguồn mở tiêu biểu . 101.4.1. BIND (Máy chủ DNS) . 101.4.2. Apache . 101.4.3. Máy chủ email . 101.4.4. Open SSH (Công cụ quản trị mạng an toàn) . 111.4.5. Open Office (Bộ tính năng ứng dụng văn phòng) . 11Chương 2: LINUX TRONG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ . 122.1. Tổng quan về Linux . 122.1.1 Giới thiệu . 122.1.2. Kiến Trúc của Hệ Điều Hành Linux . 122.1.3. So sánh Dos/Windows và Linux . 132.2. Vai trò của Linux trong phần mềm mã nguồn mở . 132.2.1. Vai trò . 132.2.2. Các lĩnh vực ứng dụng của Linux . 14Chương 3: PHẦN MỀM TRÊN MÁY CHỦ VÀ ĐỀ BÀN . 163.1. Hệ điều hành Fedora Core . 163.1.1. Giới thiệu . 163.1.2. Cài đặt . 173.2. Giao diện đồ họa GNOME . 183.3. Bộ công cụ Firefox/Thunderbird/Open Office . 203.3.1 FireFox . 203.3.2 ThunderBird . 203.3.3 Open Office . 213.3.4 Máy chủ Web Apache/Tomcat . 243.3.5. Máy chủ DNS . 253.3.6 Máy chủ cơ sở dữ liệu MySql . 25Chương 4: CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ KHÁC . 274.1. Diễn đàn mvnForum . 274.2. Hệ quản trị nội dung Joomla . 344.2.1 Giới thiệu . 344.2.2 Cài đặt Joomla . 354.3. Quản lý lớp học trực tuyến – Moodle . 404.3.1. Giới thiệu . 40 4.3.2. Cài đặt . 404.3.3. Quản lý lớp học trên Moode . 514.3.4. Backups . 574.3.5 Restoring và Copying Course . 584.3.6. Reports - Báo cáo . 59

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ. 5

1.1. Lịch sử phát triển . 5

1.2. Phương pháp xây dựng phần mềm mã nguồn mở . 7

1.3. Vai trò của phần mềm mã nguồn mở . 8

1.3.1. Phần mềm nguồn mở có thực sự miễn phí ? . 8

1.3.2. Tính kinh tế của Phần mềm nguồn mở. 8

1.3.3. Sử dụng Phần mềm nguồn mở đem lại những ích lợi gì? . 9

1.3.4. Những hạn chế của phần mềm mã nguồn mở . 9

1.4. Những dự án phần mềm mã nguồn mở tiêu biểu . 10

1.4.1. BIND (Máy chủ DNS) . 10

1.4.2. Apache . 10

1.4.3. Máy chủ email . 10

1.4.4. Open SSH (Công cụ quản trị mạng an toàn) . 11

1.4.5. Open Office (Bộ tính năng ứng dụng văn phòng) . 11

Chương 2: LINUX TRONG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ . 12

2.1. Tổng quan về Linux . 12

2.1.1 Giới thiệu . 12

2.1.2. Kiến Trúc của Hệ Điều Hành Linux . 12

2.1.3. So sánh Dos/Windows và Linux . 13

2.2. Vai trò của Linux trong phần mềm mã nguồn mở . 13

2.2.1. Vai trò . 13

2.2.2. Các lĩnh vực ứng dụng của Linux . 14

Chương 3: PHẦN MỀM TRÊN MÁY CHỦ VÀ ĐỀ BÀN . 16

3.1. Hệ điều hành Fedora Core . 16

3.1.1. Giới thiệu . 16

3.1.2. Cài đặt . 17

3.2. Giao diện đồ họa GNOME . 18

3.3. Bộ công cụ Firefox/Thunderbird/Open Office . 20

3.3.1 FireFox . 20

3.3.2 ThunderBird . 20

3.3.3 Open Office . 21

3.3.4 Máy chủ Web Apache/Tomcat . 24

3.3.5. Máy chủ DNS . 25

3.3.6 Máy chủ cơ sở dữ liệu MySql . 25

Chương 4: CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ KHÁC . 27

4.1. Diễn đàn mvnForum . 27

4.2. Hệ quản trị nội dung Joomla . 34

4.2.1 Giới thiệu . 34

4.2.2 Cài đặt Joomla . 35

4.3. Quản lý lớp học trực tuyến – Moodle . 40

4.3.1. Giới thiệu . 40

4.3.2. Cài đặt . 40

4.3.3. Quản lý lớp học trên Moode . 51

4.3.4. Backups . 57

4.3.5 Restoring và Copying Course . 58

4.3.6. Reports - Báo cáo . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY