Bài giảng internet và intranet

Chương I Giới thiệu Internet và Intranet 31.1. Kiến trúc logic mạng máy tính 31.1.1. Khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính 31.1.2. Kiến trúc Peer-to-Peer và các hệ thống tính toán 41.1.3 Kiến trúc khách/chủ cổ điển 51.1.4. Kiến trúc khách chủ dựa Web 101.2. Nền tảng của các Công nghệ mạng 121.2.1. Sự tương tác với Webserver 121.2.2. Xử lý thông tin phân tán trên nền tảng cả các chương trình dễ biến đổi 151.2.3. Truy xuất tới cơ sở dữ liệu quản hệ 23Chương II Ngôn ngữ HTML 272.1 Khái niệm về ngôn ngữ HTML 272.2 Lập trình Web với ngôn ngữ HTML 272.2.1 Các thành phần cơ bản của html 272.2.2 Cấu trúc tệp HTML 282.3 Các tag cơ bản trong HTML 282.3.1. Thẻ giải thích 282.3.2 Các thẻ định dạng văn bản 282.3.4 Một số kí tự đặc biệt trong HTML 312.3.5 Các tag dùng thiết kế bảng 322.3.6 Các tag tạo Frame 332.3.7 Các tag dùng tạo Form 33Chương III Cascading style sheets 352.1 Căn bản về CSS (Cascading style sheets) 352.2 Cú pháp CSS 352.2.1 Phần tử chọn – Seclector 352.2.2 Các phần tử lựa chọn lớp giả động 392.2.3 Thuộc tính, miêu tả, qui tắc 412.3 Bổ sung CSS vào tài liệu HTML 442.4. Các mô hình trực quan 45Chương IV Ngôn ngữ kịch bản Javascript 484.1. Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản Javascrip 484.2. Ngôn ngữ kịch bản JavaScript 504.2.1 Kiểu dữ liệu 504.2.2 Khai báo biến 504.2.3. Các toán tử JavaScript 514.2.4. Các câu lệnh rẽ nhánh và lặp 534.2.3. Các đối tượng trong JavaScript 594.2.4. Hàm 664.2.5. Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript 684.2.5.1 Tạo một đối tượng 684.2.6. Lập trình với các đối tượng của trình duyệt 694.2.7. HTML Forms 75Chương V Active Server Pages 885.1.Giới thiệu công nghệ ASP 885.2 Cú pháp và thao tác cơ bản 885.2.1. Cách chèn các đoạn mã VBScript vào trong trang web 885.2.2. Chú thích 895.2.5. Các toán tử 905.2.4. Hằng và biến 905.3. Các câu lệnh 915.3.1. Lệnh rẽ nhánh 915.3.2. Lệnh lặp xác định 925.3.3. Vòng lặp không xác định 935.4 Hàm và thủ tục 955.4.1. Hàm 955.4.2. Thủ tục 955.4.3. Ví dụ sử dụng hàm và thủ tục (Giaỉ phương trình bậc 2 một ẩn số) 955.4.2. MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG VBSCRIPT 965.4.3. ĐOẠN MÃ DÙNG CHUNG 985.5. Tệp cấu hình GLOBAL.ASA 995.5.1. Các sự kiện 995.5.2. Khai báo đối tượng 995.5.3. Một file cấu hình Global.asa đơn giản 1005.5.2. TẬP HỢP (COLLECTION) TRONG ASP 1005.5.2.1. Khái niệm 1005.5.2.2. Cách truy cập các phần tử trong tập hợp 1015.6. Xử lý các FORM dữ liệu 1025.6.1. Mở đầu 1025.6.2. Sử dụng phương thức GET 1025.6.3. Sử dụng phương thức POST 1035.7. Các đối tượng cài sẵn trong ASP 1055.7.1. Các đối tượng ASP 1055.7.2. Đối tượng REQUEST 1055.7.3. Đối tượng RESPONSE 1085.7.4. Đối tượng APPLICATION 1095.7.5. ĐỐI TƯỢNG SESSION 1115.7.6. ĐỐI TƯỢNG SERVER 1135.8. COOKIES 1165.8.1. Khái niệm COOKIES 1165.8.2. Thiết lập COOKIES 1165.8.3. Lấy giá trị của COOKIES 1165.8.4. Thư mục COOKIES 1165.8.5. Kiểm tra xem COOKIES có dùng khóa không 1175.9 Giới thiệu ADO và các kết nối cơ sở dữ liệu 1175.9.1 Giới thiệu 1175.9.2 Kế nối với cơ sở dữ liệu 1175.9.3 Các đối tượng của ADO 118

Chương I Giới thiệu Internet và Intranet 3

1.1. Kiến trúc logic mạng máy tính 3

1.1.1. Khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính 3

1.1.2. Kiến trúc Peer-to-Peer và các hệ thống tính toán 4

1.1.3 Kiến trúc khách/chủ cổ điển 5

1.1.4. Kiến trúc khách chủ dựa Web 10

1.2. Nền tảng của các Công nghệ mạng 12

1.2.1. Sự tương tác với Webserver 12

1.2.2. Xử lý thông tin phân tán trên nền tảng cả các chương trình dễ biến đổi 15

1.2.3. Truy xuất tới cơ sở dữ liệu quản hệ 23

Chương II Ngôn ngữ HTML 27

2.1 Khái niệm về ngôn ngữ HTML 27

2.2 Lập trình Web với ngôn ngữ HTML 27

2.2.1 Các thành phần cơ bản của html 27

2.2.2 Cấu trúc tệp HTML 28

2.3 Các tag cơ bản trong HTML 28

2.3.1. Thẻ giải thích 28

2.3.2 Các thẻ định dạng văn bản 28

2.3.4 Một số kí tự đặc biệt trong HTML 31

2.3.5 Các tag dùng thiết kế bảng 32

2.3.6 Các tag tạo Frame 33

2.3.7 Các tag dùng tạo Form 33

Chương III Cascading style sheets 35

2.1 Căn bản về CSS (Cascading style sheets) 35

2.2 Cú pháp CSS 35

2.2.1 Phần tử chọn – Seclector 35

2.2.2 Các phần tử lựa chọn lớp giả động 39

2.2.3 Thuộc tính, miêu tả, qui tắc 41

2.3 Bổ sung CSS vào tài liệu HTML 44

2.4. Các mô hình trực quan 45

Chương IV Ngôn ngữ kịch bản Javascript 48

4.1. Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản Javascrip 48

4.2. Ngôn ngữ kịch bản JavaScript 50

4.2.1 Kiểu dữ liệu 50

4.2.2 Khai báo biến 50

4.2.3. Các toán tử JavaScript 51

4.2.4. Các câu lệnh rẽ nhánh và lặp 53

4.2.3. Các đối tượng trong JavaScript 59

4.2.4. Hàm 66

4.2.5. Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript 68

4.2.5.1 Tạo một đối tượng 68

4.2.6. Lập trình với các đối tượng của trình duyệt 69

4.2.7. HTML Forms 75

Chương V Active Server Pages 88

5.1.Giới thiệu công nghệ ASP 88

5.2 Cú pháp và thao tác cơ bản 88

5.2.1. Cách chèn các đoạn mã VBScript vào trong trang web 88

5.2.2. Chú thích 89

5.2.5. Các toán tử 90

5.2.4. Hằng và biến 90

5.3. Các câu lệnh 91

5.3.1. Lệnh rẽ nhánh 91

5.3.2. Lệnh lặp xác định 92

5.3.3. Vòng lặp không xác định 93

5.4 Hàm và thủ tục 95

5.4.1. Hàm 95

5.4.2. Thủ tục 95

5.4.3. Ví dụ sử dụng hàm và thủ tục (Giaỉ phương trình bậc 2 một ẩn số) 95

5.4.2. MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG VBSCRIPT 96

5.4.3. ĐOẠN MÃ DÙNG CHUNG 98

5.5. Tệp cấu hình GLOBAL.ASA 99

5.5.1. Các sự kiện 99

5.5.2. Khai báo đối tượng 99

5.5.3. Một file cấu hình Global.asa đơn giản 100

5.5.2. TẬP HỢP (COLLECTION) TRONG ASP 100

5.5.2.1. Khái niệm 100

5.5.2.2. Cách truy cập các phần tử trong tập hợp 101

5.6. Xử lý các FORM dữ liệu 102

5.6.1. Mở đầu 102

5.6.2. Sử dụng phương thức GET 102

5.6.3. Sử dụng phương thức POST 103

5.7. Các đối tượng cài sẵn trong ASP 105

5.7.1. Các đối tượng ASP 105

5.7.2. Đối tượng REQUEST 105

5.7.3. Đối tượng RESPONSE 108

5.7.4. Đối tượng APPLICATION 109

5.7.5. ĐỐI TƯỢNG SESSION 111

5.7.6. ĐỐI TƯỢNG SERVER 113

5.8. COOKIES 116

5.8.1. Khái niệm COOKIES 116

5.8.2. Thiết lập COOKIES 116

5.8.3. Lấy giá trị của COOKIES 116

5.8.4. Thư mục COOKIES 116

5.8.5. Kiểm tra xem COOKIES có dùng khóa không 117

5.9 Giới thiệu ADO và các kết nối cơ sở dữ liệu 117

5.9.1 Giới thiệu 117

5.9.2 Kế nối với cơ sở dữ liệu 117

5.9.3 Các đối tượng của ADO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY