Câu 30. Lên men 1 lít rượu êtylic 9,2oC. Biết hiệu suất của quátrình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu êtylic nguyên chất là 0,8g/ml. Khối lượng của sản phẩm hữu cơ thu được là:A. 88,7 gam B. 76,8 gam. C. 75,8 gam D. 74,2 gam.Câu 31. Chọn mệnh đề không đúng: A. CH3CH2COOCH=CH2cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.B. CH3CH2COOCH=CH2có thể trùng hợp tạo polime.C. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d brôm.D. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d NaOH thu được anđêhit và muối.Câu 32. A,B,C cócông thức phân tử tương ứng là : CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Phát biểu đúng về A, B,C là:(1). A,B,C đều là axit. (2). A là axit, B là este, C là anđêhit có 2 chức.(3). A,B,C đều là ancol có hai chức. (4). Đốt cháy a mol mỗi chất đều thu được 2a mol H2O.A. (1,3) B. (2,4) C. (1,2) D. (1,2,3,4).Câu 33. Cho 1,8 gam một axit đơn chức A phản ứng hết với 40 ml d.d KOH 1M thu được d.d X. Cô cạn d.d X được 3,59 gam chất rắn. A là:A. Axit acrylic. B. Axit fomic. C. Axit propionic. D. Axit axetic.

Câu 30. Lên men 1 lít rượu êtylic 9,2oC. Biết hiệu suất của quátrình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu êtylic nguyên chất là 0,8g/ml. Khối lượng của sản phẩm hữu cơ thu được là:

A. 88,7 gam B. 76,8 gam. C. 75,8 gam D. 74,2 gam.

Câu 31. Chọn mệnh đề không đúng:

A. CH3CH2COOCH=CH2cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH=CH2có thể trùng hợp tạo polime.

C. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d brôm.

D. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d NaOH thu được anđêhit và muối.

Câu 32. A,B,C cócông thức phân tử tương ứng là : CH

2O2, C2H4O2, C3H4O2. Phát biểu đúng về A, B,C là:

(1). A,B,C đều là axit. (2). A là axit, B là este, C là anđêhit có 2 chức.

(3). A,B,C đều là ancol có hai chức. (4). Đốt cháy a mol mỗi chất đều thu được 2a mol H2O.

A. (1,3) B. (2,4) C. (1,2) D. (1,2,3,4).

Câu 33. Cho 1,8 gam một axit đơn chức A phản ứng hết với 40 ml d.d KOH 1M thu được d.d X. Cô cạn d.d X được 3,59 gam chất rắn. A là:

A. Axit acrylic. B. Axit fomic. C. Axit propionic. D. Axit axetic.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY