Luận văn Tính toán thiết kế, lập qui trình lắp ráp và thử nghiệm cần trục gầu ngoạm chuyên dùng có truyền động điện - thuỷ lực, sức nâng Q = 17 (Tf)

MỤC LỤC   Mục Trang Lời nói đầu 0 Phần IGIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ CẦN TRỤC THIẾT KẾ 1 Chương 1. Giới thiệu về công ty cổ phần xi măng Hạ Long (Trạm nghiền xi măng phía Nam) 2 1.1. Công ty cổ phần xi măng Hạ Long 2 1.1.1. Khái quát chung 2 1.1.2. Định hướng phát triển 3 1.2. Trạm nghiền xi măng phía Nam 4 1.2.1. Ý nghĩa – mục đích kinh tế 4 1.2.2. Hiện trạng nhà máy: Trạm nghiền xi măng Hạ Long 5 Chương 2. Giới thiệu về cần trục thiết kế 7 2.1. Giới thiệu cần trục gầu ngoạm chuyên dùng(Cần trục cảng đặt cố định- Gầu ngoạm thủy lực) 8 2.1.1. Cấu tạo và thông số cơ bản của cần trục 8 2.1.2. Ưu điểm của loại cần trục này 9 2.1.3. Nhược điểm của loại cần trục này 9 2.1.4. Kết luận 10 2.2. Giới thiệu nguyn lý hoạt động của các cơ cấu cần trục gầu ngoạm chuyên dùng (Cần trục cảng đặt cố định – Gầu ngoạm truyền động TL) 10 2.2.1. Nguyn lý hoạt động chung của cần trục gầu ngoạm chuyên dùng 15 2.2.2. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu quay 16 2.2.3. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu nâng hạ ( thay đổi tầm với ) 17 2.2.4. Nguyn lý hoạt động chung của cơ cấu đóng - mở gầu & cơ cấu quay gầu 19 2.2.5. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu làm mát dầu thủy lực và lọc cặn trong dầu thủy lực 20 2.3 Tìm hiểu tính động học trong khi cần trục làm việc 21 2.4. Lập qui trình xếp dỡ tại cầu cảng 26 2.4.1. Tính chất hàng hoá thông qua cảng : Clinker và thạch cao 26 2.4.2. Qui trình xếp dỡ hàng rời từ tàu lên trạm nghiền xi măng (nhập liệu) 26 Phần IITÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC GẦU NGOẠM CHUYÊN DÙNG 27 Chương 1. Tính toán thiết kế kết cấu thép cần cần trục 28 1.1. Giới thiệu và các thông số cơ bản để tính toán kết cấu thép 29 1.2. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép 31 1.3. Xác định các thành phần trong bảng tổ hợp tải trọng 33 1.4. Tính toán xác định các đặc trưng hình học của tiết diện kết cấu thép của cần trục 37 1.5. Xác định nội lực 44 1.6. Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 60 1.7. Tính toán kiểm tra mối hàn 61     Mục MỤC LỤC (tiếp theo) Chương 2. Tính toán cơ cấu thay đổi tầm với (cơ cấu nâng) 64 2.1. Tính chọn xi lanh nâng–hạ đối trọng (nâng -hạ vịi 64 2.1.1 Khi nâng 64 2.1.2 Khi hạ 64 2.2 Tính chọn xi lanh nâng-hạ cần chính 65 2.2.1 Khi nâng 65 2.2.2 Khi hạ 65 Phần IIILẬP QUI TRÌNH LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CẦN TRỤC 66 Chương 1: Thiết bị nhân lực phục vụ cho qui trình lắp dựng 67 1.1. Chuẩn bị mặt bằng lắp 2 67 1.2. Tổ chức nhân lực thi công 68 1.2.1. Sơ đồ tổ chức thi công 68 1.2.2. Danh sách đội lắp máy trực tiếp thi công 69 1.3. Thiết bị phục vụ cho qui trình lắp dựng 69 1.4. Cơng tc quản lý chất lượng sản phẩm 70 Chương 2: Biện pháp tổ chức thi công lắp đặt cần trục 72 2.1. Biện pháp lắp đặt 2 72 2.1.1 Công tác chuẩn bị và kiểm tra vật tư thiết bị trước khi thi công 73 2.1.2. Vận chuyển thiết bị 73 2.1.3. Trình tự tiến hnh lắp đặt chi tiết 73 2.1.4. Nghiệm thu sau khi lắp đặt và căn chỉnh thiết bị 90 2.1.5. Tính toán chọn cáp cẩu 90 2.2. Biện pháp an toàn lao động 90 2.2.1. Quy định chung 91 2.2.2. Các quy tắc an toàn, vệ sinh an toàn lao động 91 Chương 3. Nghiệm thu và an toàn sử dụng cần trục sau lắp dựng 98 3.1. Thử nghiệm và nghiệm thu cần trục 2 98 3.1.1. Việc thử nghiệm được tiến hành với một hội đồng kỹ thuật bao gồm các thành phần chính. 98 3.1.2. Quy tắc nghiệm thu 98 3.1.3. Quan sát kiểm tra tình trạng của các bộ phận 99 3.1.4. Thử tải 99 3.1.5. Thử nghiệm hệ thống thuỷ lực 100 3.2. Yêu cầu chung về an toàn khi sử dụng cần trục 101 Phần IVKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 Chương 1. Kết luận và đánh giá 105 1.1. Những mặt tích cực 105 1.2. Những hạn chế cịn tồn tại 107 Chương 2: Kiến nghị một số giải pháp khắc phục 108 2.1. Về tính kinh tế 108 2.2. Về tính kĩ thuật 108

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời nói đầu 0

Phần I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ CẦN TRỤC THIẾT KẾ 1

Chương 1. Giới thiệu về công ty cổ phần xi măng Hạ Long

(Trạm nghiền xi măng phía Nam) 2

1.1. Công ty cổ phần xi măng Hạ Long 2

1.1.1. Khái quát chung 2

1.1.2. Định hướng phát triển 3

1.2. Trạm nghiền xi măng phía Nam 4

1.2.1. Ý nghĩa – mục đích kinh tế 4

1.2.2. Hiện trạng nhà máy: Trạm nghiền xi măng Hạ Long 5

Chương 2. Giới thiệu về cần trục thiết kế 7

2.1. Giới thiệu cần trục gầu ngoạm chuyên dùng

(Cần trục cảng đặt cố định- Gầu ngoạm thủy lực) 8

2.1.1. Cấu tạo và thông số cơ bản của cần trục 8

2.1.2. Ưu điểm của loại cần trục này 9

2.1.3. Nhược điểm của loại cần trục này 9

2.1.4. Kết luận 10

2.2. Giới thiệu nguyn lý hoạt động của các cơ cấu cần trục gầu ngoạm chuyên dùng (Cần trục cảng đặt cố định – Gầu ngoạm truyền động TL) 10

2.2.1. Nguyn lý hoạt động chung của cần trục gầu ngoạm chuyên dùng 15

2.2.2. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu quay 16

2.2.3. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu nâng hạ ( thay đổi tầm với ) 17

2.2.4. Nguyn lý hoạt động chung của cơ cấu đóng - mở gầu & cơ cấu quay gầu 19

2.2.5. Nguyn lý hoạt động của cơ cấu làm mát dầu thủy lực và lọc cặn trong

dầu thủy lực 20

2.3 Tìm hiểu tính động học trong khi cần trục làm việc 21

2.4. Lập qui trình xếp dỡ tại cầu cảng 26

2.4.1. Tính chất hàng hoá thông qua cảng : Clinker và thạch cao 26

2.4.2. Qui trình xếp dỡ hàng rời từ tàu lên trạm nghiền xi măng (nhập liệu) 26

Phần II

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC GẦU NGOẠM CHUYÊN DÙNG 27

Chương 1. Tính toán thiết kế kết cấu thép cần cần trục 28

1.1. Giới thiệu và các thông số cơ bản để tính toán kết cấu thép 29

1.2. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép 31

1.3. Xác định các thành phần trong bảng tổ hợp tải trọng 33

1.4. Tính toán xác định các đặc trưng hình học của tiết diện kết cấu thép của cần trục 37

1.5. Xác định nội lực 44

1.6. Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm 60

1.7. Tính toán kiểm tra mối hàn 61

Mục MỤC LỤC (tiếp theo)

Chương 2. Tính toán cơ cấu thay đổi tầm với (cơ cấu nâng) 64

2.1. Tính chọn xi lanh nâng–hạ đối trọng (nâng -hạ vịi 64

2.1.1 Khi nâng 64

2.1.2 Khi hạ 64

2.2 Tính chọn xi lanh nâng-hạ cần chính 65

2.2.1 Khi nâng 65

2.2.2 Khi hạ 65

Phần III

LẬP QUI TRÌNH LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CẦN TRỤC 66

Chương 1: Thiết bị nhân lực phục vụ cho qui trình lắp dựng 67

1.1. Chuẩn bị mặt bằng lắp 2 67

1.2. Tổ chức nhân lực thi công 68

1.2.1. Sơ đồ tổ chức thi công 68

1.2.2. Danh sách đội lắp máy trực tiếp thi công 69

1.3. Thiết bị phục vụ cho qui trình lắp dựng 69

1.4. Cơng tc quản lý chất lượng sản phẩm 70

Chương 2: Biện pháp tổ chức thi công lắp đặt cần trục 72

2.1. Biện pháp lắp đặt 2 72

2.1.1 Công tác chuẩn bị và kiểm tra vật tư thiết bị trước khi thi công 73

2.1.2. Vận chuyển thiết bị 73

2.1.3. Trình tự tiến hnh lắp đặt chi tiết 73

2.1.4. Nghiệm thu sau khi lắp đặt và căn chỉnh thiết bị 90

2.1.5. Tính toán chọn cáp cẩu 90

2.2. Biện pháp an toàn lao động 90

2.2.1. Quy định chung 91

2.2.2. Các quy tắc an toàn, vệ sinh an toàn lao động 91

Chương 3. Nghiệm thu và an toàn sử dụng cần trục sau lắp dựng 98

3.1. Thử nghiệm và nghiệm thu cần trục 2 98

3.1.1. Việc thử nghiệm được tiến hành với một hội đồng kỹ thuật bao gồm các thành phần chính. 98

3.1.2. Quy tắc nghiệm thu 98

3.1.3. Quan sát kiểm tra tình trạng của các bộ phận 99

3.1.4. Thử tải 99

3.1.5. Thử nghiệm hệ thống thuỷ lực 100

3.2. Yêu cầu chung về an toàn khi sử dụng cần trục 101

Phần IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105

Chương 1. Kết luận và đánh giá 105

1.1. Những mặt tích cực 105

1.2. Những hạn chế cịn tồn tại 107

Chương 2: Kiến nghị một số giải pháp khắc phục 108

2.1. Về tính kinh tế 108

2.2. Về tính kĩ thuật 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY