Luận văn Hoạch định chiến lược marketing cho ngành du lịch Hạ long đến năm 2020

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MARKETING DU LỊCH . 1

1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH . 1

1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phát triển du lịch. 1

1.1.2. Dịch vụ du lịch. 4

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING

DU LỊCH. 7

1.2.1. Một số khái niệm về Marketing . 7

1.2.2 Chiến lược Marketing du lịch. 10

1.3. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH . 13

1.3.1. Chiến lược sản phẩm du lịch. 13

1.3.2. Chiến lược giá . 21

1.3.3. Chiến lược phân phối. 24

1.3.4. Chính sách giao tiếp – khuyếch trương. 26

1.3.5. Các phương pháp điều tra nhu cầu thị trường . 29

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING

CỦA NGÀNH DU LỊCH HẠ LONG . 31

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DU LỊCH HẠ LONG. 31

2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch Hạ long. 31

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch. 37

2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DU LỊCH HẠ LONG. 43

2.2.1 Phân tích chiến lược sản phẩm du lịch. 43

2.2.2 Phân tích chính sách giá của du lịch . 60

2.2.3 Phân tích chính sách phân phối. 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY