Khóa luận Phân tích tình hình tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Phòng giao dịch Long Xuyên

MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồChương 1: MỞ ĐẦU. 1 1.1. Cơsởhình thành đềtài . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2 1.5. Ý nghĩa nghiên cứu . 2 1.6. Bốcục bài nghiên cứu . 2 Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN . 3 2.1. Những vấn đềchung vềtín dụng . 3 2.1.1. Các khái niệm . 3 2.1.1.1. Khái niệm vềNgân Hàng Thương Mại. 3 2.1.1.2. Một sốkhái niệm vềtín dụng. 3 2.1.2. Vai trò của tín dụng . 3 2.1.3. Chức năng của tín dụng. 4 2.1.4. Nguyên tắc tín dụng . 4 2.1.5. Các phương thức cho vay. 5 2.1.6. Các hình thức bảo đảm tín dụng . 6 2.2. Tín dụng tiêu dùng. 6 2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng . 6 2.2.1.1. Khái niệm . 6 2.2.1.2. Đặc điểm . 6 2.2.2. Đối tượng của tín dụng tiêu dùng. 7 2.2.3. Phân loại tín dụng tiêu dùng. 7 2.2.3.1. Tín dụng tiêu dùng trực tiếp . 7 2.2.3.2. Tín dụng tiêu dùng gián tiếp . 7 2.2.4. Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng . 7 2.2.4.1. Đối với người tiêu dùng . 7 2.2.4.2. Đối với ngân hàng . 8 2.2.4.3. Đối với nhà cung cấp . 8 2.2.5. Các biện pháp đảm bảo tín dụng . 8 2.2.5.1. Thếchấp tài sản . 8 2.2.5.2. Cầm cốtài sản. 8 2.2.5.3. Bảo lãnh . 9 2.3. Các chỉtiêu đánh giá hoạt động tín dụng . 9 2.3.1 Doanh sốcho vay . 9 2.3.2 Doanh sốthu nợ. 9 2.3.3 Dưnợ. 9 2.3.4 Nợquá hạn . 9 2.3.5 Tỷlệdưnợtrên tổng nguồn vốn: (%). 10 2.3.6 Vòng quay vốn . 10 2.3.7 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động . 10 2.3.8 Hệsốthu nợ. 11 2.3.9 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 11 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – PGD LONG XUYÊN . 12 3.1. Giới thiệu vềngân hàng TMCP An Bình . 12 3.2. Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Cần Thơ– Phòng giao dịch An Giang. 13 3.2.1. Quá trình hình thành phát triển . 13 3.2.2. Sơ đồtổchức. 14 3.2.3. Chức năng các phòng ban . 14 3.3. Vài nét vềsản phẩm cho vay tiêu dùng tại ABBANK – Long Xuyên . 15 3.3.1. Quy trình cho vay. 15 3.3.2. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ABBANK – PGD Long Xuyên . 18 3.4. Tình hình hoạt động của đơn vịtrong thời gian 2007 – 2008 . 20 3.5. Định hướng phát triển giai đoạn 2009 . 21 3.5.1. Phương hướng nhiệm vụ2009 . 21 3.5.2. Kếhoạch các chỉtiêu kếhoạch hoạt động 2009 của PGD Long Xuyên . 22 3.5.2.1. Kếhoạch hoạt động chung của PGD Long Xuyên . 22 3.5.2.2. Chỉtiêu hoạt động đối với tín dụng tiêu dùng. 23 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TÍN CHẤP TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – PGD LONG XUYÊN . 24 4.1. Tình hình nguồn vốn của ABBANK – PGD Long Xuyên . 24 4.1.1. Cơcấu nguồn vốn của ngân hàng qua các năm . 24 4.1.2. Vốn huy động tại Abbank – PGD Long Xuyên . 26 4.2. Phân tích tình hình tín dụng tiêu dùng. 27 4.2.1 Doanh sốcho vay tiêu dùng . 28 4.2.1.1. Theo thời gian . 28 4.2.1.2. Theo sản phẩm . 30 4.2.2 Doanh sốthu nợtín dụng tiêu dùng . 35 4.2.2.1. Theo thời gian . 35 4.2.2.2. Theo sản phẩm . 36 4.2.3. Dưnợtín dụng tiêu dùng. 39 4.2.3.1. Theo thời gian . 39 4.2.3.2. Theo sản phẩm . 41 4.2.4 Nợquá hạn tín dụng tiêu dùng . 43 4.2.4.1. Theo thời gian . 43 4.2.4.2. Theo sản phẩm . 45 4.3. Đánh giá hiệu quảtình hình tín dụng tiêu dùng tại ABBANK –Long Xuyên . 47 4.3.1. Tỷtrọng dưnợcho vay/ Tổng nguồn vốn huy động. 47 4.3.2. Vòng quay vốn. 48 4.3.3. Hệsốthu nợ. 48 4.3.4. Tỷlệnợquá hạn/ Dưnợ. 49 4.4. Nhận xét. 49 4.4.1. Ưu điểm . 49 4.4.2. Nhược điểm . 50 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH. 51 5.1. Nâng cao sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. 51 5.2. Duy trì và thu hút khách hàng đến với sản phẩm cho vay tiêu dùng . .52 5.3. Mởrộng mạng lưới chi nhánh , phòng giao dịch . 53 5.4. Xây dựng, củng cốcác phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng. 53 5.5. Thực hiện chiến lược Marketing Ngân hàng . 54 5.6. Cách xửlý nợquá hạn, nợkhó đòi hợp lý. 54 5.7. Hoàn thiện quy trình và kỹthuật nghiệp vụtín dụng . 55 5.7.1. Tăng cường công tác thẩm định cho vay . 55 5.7.2. Tăng cường chất lượng và hiệu quảnguồn thông tin. 55 5.7.3. Tăng cường tái xét, quan sát khoản cho vay . 56 5.8. Nâng cao chất lượng cán bộtín dụng trong cho vay tiêu dùng . 56 Chương 6: KẾT LUẬN . 58 6.1 Kết Luận. 58 6.2 Kiến nghị. 58

MỤC LỤC

Mục lục

Danh mục bảng

Danh mục biểu đồ

Chương 1: MỞ ĐẦU. 1

1.1. Cơsởhình thành đềtài . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu . 2

1.6. Bốcục bài nghiên cứu . 2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN . 3

2.1. Những vấn đềchung vềtín dụng . 3

2.1.1. Các khái niệm . 3

2.1.1.1. Khái niệm vềNgân Hàng Thương Mại. 3

2.1.1.2. Một sốkhái niệm vềtín dụng. 3

2.1.2. Vai trò của tín dụng . 3

2.1.3. Chức năng của tín dụng. 4

2.1.4. Nguyên tắc tín dụng . 4

2.1.5. Các phương thức cho vay. 5

2.1.6. Các hình thức bảo đảm tín dụng . 6

2.2. Tín dụng tiêu dùng. 6

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng . 6

2.2.1.1. Khái niệm . 6

2.2.1.2. Đặc điểm . 6

2.2.2. Đối tượng của tín dụng tiêu dùng. 7

2.2.3. Phân loại tín dụng tiêu dùng. 7

2.2.3.1. Tín dụng tiêu dùng trực tiếp . 7

2.2.3.2. Tín dụng tiêu dùng gián tiếp . 7

2.2.4. Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng . 7

2.2.4.1. Đối với người tiêu dùng . 7

2.2.4.2. Đối với ngân hàng . 8

2.2.4.3. Đối với nhà cung cấp . 8

2.2.5. Các biện pháp đảm bảo tín dụng . 8

2.2.5.1. Thếchấp tài sản . 8

2.2.5.2. Cầm cốtài sản. 8

2.2.5.3. Bảo lãnh . 9

2.3. Các chỉtiêu đánh giá hoạt động tín dụng . 9

2.3.1 Doanh sốcho vay . 9

2.3.2 Doanh sốthu nợ. 9

2.3.3 Dưnợ. 9

2.3.4 Nợquá hạn . 9

2.3.5 Tỷlệdưnợtrên tổng nguồn vốn: (%). 10

2.3.6 Vòng quay vốn . 10

2.3.7 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động . 10

2.3.8 Hệsốthu nợ. 11

2.3.9 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 11

Chương 3:

GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – PGD LONG

XUYÊN . 12

3.1. Giới thiệu vềngân hàng TMCP An Bình . 12

3.2. Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Cần Thơ– Phòng giao dịch

An Giang. 13

3.2.1. Quá trình hình thành phát triển . 13

3.2.2. Sơ đồtổchức. 14

3.2.3. Chức năng các phòng ban . 14

3.3. Vài nét vềsản phẩm cho vay tiêu dùng tại

ABBANK – Long Xuyên . 15

3.3.1. Quy trình cho vay. 15

3.3.2. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ABBANK – PGD Long Xuyên . 18

3.4. Tình hình hoạt động của đơn vịtrong thời gian 2007 – 2008 . 20

3.5. Định hướng phát triển giai đoạn 2009 . 21

3.5.1. Phương hướng nhiệm vụ2009 . 21

3.5.2. Kếhoạch các chỉtiêu kếhoạch hoạt động 2009

của PGD Long Xuyên . 22

3.5.2.1. Kếhoạch hoạt động chung của PGD Long Xuyên . 22

3.5.2.2. Chỉtiêu hoạt động đối với tín dụng tiêu dùng. 23

Chương 4:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TÍN CHẤP TIÊU DÙNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – PGD LONG XUYÊN . 24

4.1. Tình hình nguồn vốn của ABBANK – PGD Long Xuyên . 24

4.1.1. Cơcấu nguồn vốn của ngân hàng qua các năm . 24

4.1.2. Vốn huy động tại Abbank – PGD Long Xuyên . 26

4.2. Phân tích tình hình tín dụng tiêu dùng. 27

4.2.1 Doanh sốcho vay tiêu dùng . 28

4.2.1.1. Theo thời gian . 28

4.2.1.2. Theo sản phẩm . 30

4.2.2 Doanh sốthu nợtín dụng tiêu dùng . 35

4.2.2.1. Theo thời gian . 35

4.2.2.2. Theo sản phẩm . 36

4.2.3. Dưnợtín dụng tiêu dùng. 39

4.2.3.1. Theo thời gian . 39

4.2.3.2. Theo sản phẩm . 41

4.2.4 Nợquá hạn tín dụng tiêu dùng . 43

4.2.4.1. Theo thời gian . 43

4.2.4.2. Theo sản phẩm . 45

4.3. Đánh giá hiệu quảtình hình tín dụng tiêu dùng tại

ABBANK –Long Xuyên . 47

4.3.1. Tỷtrọng dưnợcho vay/ Tổng nguồn vốn huy động. 47

4.3.2. Vòng quay vốn. 48

4.3.3. Hệsốthu nợ. 48

4.3.4. Tỷlệnợquá hạn/ Dưnợ. 49

4.4. Nhận xét. 49

4.4.1. Ưu điểm . 49

4.4.2. Nhược điểm . 50

Chương 5:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH. 51

5.1. Nâng cao sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. 51

5.2. Duy trì và thu hút khách hàng đến với sản phẩm cho vay tiêu dùng . .52

5.3. Mởrộng mạng lưới chi nhánh , phòng giao dịch . 53

5.4. Xây dựng, củng cốcác phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng. 53

5.5. Thực hiện chiến lược Marketing Ngân hàng . 54

5.6. Cách xửlý nợquá hạn, nợkhó đòi hợp lý. 54

5.7. Hoàn thiện quy trình và kỹthuật nghiệp vụtín dụng . 55

5.7.1. Tăng cường công tác thẩm định cho vay . 55

5.7.2. Tăng cường chất lượng và hiệu quảnguồn thông tin. 55

5.7.3. Tăng cường tái xét, quan sát khoản cho vay . 56

5.8. Nâng cao chất lượng cán bộtín dụng trong cho vay tiêu dùng . 56

Chương 6: KẾT LUẬN . 58

6.1 Kết Luận. 58

6.2 Kiến nghị. 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY