Đồ án Vai trò, vị trí và cấu trúc chức năng của hệ thống tổng đài alcatel 1000E10 - OCB283

Mục lục   PHẦN ITỔNG QUAN HỆ THỐNG ALCATEL 1000E10 - OCB2831 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG. 2 1. VỊ TRÍ VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA ALCATEL E10. 2 1.1. VỊ TRÍ. 2 1.2. CÁC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG. 3 1.3. MẠNG TOÀN CẦU (GLOBAL NETWORK). 3 1.4. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TỔNG ĐÀI OCB283. 5 1.4.1. CÁC DỊCH VỤ CỦA TỔNG ĐÀI OCB283. 5 1.5. CHỨC NĂNG CHUYỂN MẠCH DỊCH VỤ. 8 1.6. ĐẤU NỐI VỚI OPERATOR. 8 1.7. CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG. 8 1.8. CÁC GIAO TIẾP NGOẠI VI 9  2. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG. 10 2.1. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG TỔNG THỂ. 10 2.2. CÁC GIAO TIẾP CHUẨN CỦA CÁC PHÂN HỆ 10 2.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG 11 2.3.1. Khối cơ sở thời gian ( BT ). 11 2.3.2. Ma trận chuyển mạch chính ( MCX ). 12 2.3.3. Khối điều khiển trung kế PCM ( URM ). 12 2.3.4. Khối quản lý thiết bị phụ trợ ( ETA ). 12 2.3.5. Khối điều khiển giao thức báo hiệu số 7 ( PU/PE ) và khối quản lý báo hiệu số 7 ( PC ). 13 2.3.6. Khối xử lý gọi ( MR ). 13 2.3.7. Khối quản lý cơ sở dữ liệu phân tích và thuê bao ( TR ). 13 2.3.8. Khối đo lường và tính cước cuộc gọi ( TX ). 14 2.3.9. Khối quản lý ma trận chuyển mạch ( GX ). 14 2.3.10. Khối phân phối bản tin ( MQ ). 14 2.3.11. Vòng ghép thông tin ( Token ring ). 14 2.3.12. Chức năng điều hành và bảo dưỡng ( OM ). 15  3. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH. 15 3.1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN ( SM ). 15 3.2. PHẦN MỀM TRÊN TRẠM ML 16 3.3. THÔNG TIN QUA VÒNG THÔNG TIN (HAY CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ VÒNG CHUYỂN DẤU – TOKEN RING ). 16 3.4. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH KÉP. 16 3.5. ĐIỀU HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CỤC BỘ ( TẠI ĐÀI ). 17  4. LỰA CHỌN KỸ THUẬT CHÍNH. 18 4.1. PHẦN CỨNG. 18 4.2. PHẦN MỀM. 18   PHẦN IICẤU TRÚC CHỨC NĂNG HỆ THỐNGALCATEL 1000E10 - OCB283 19 II. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CÁC TRẠM. 20 1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH ( SMC ). 20 1.1. Vai trò của trạm điều khiển chính. 20 1.2. Vị trí của trạm điều khiển chính. 20 1.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG. 20 1.3.1. Cấu trúc tổng thể của một trạm đa xử lý. 20 1.3.2. Cấu trúc trạm điều khiển chính. 22 1.4. DẠNG VẬT LÝ CỦA CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH. 22 1.4.1. Bảng ACUTR: Bộ xử lý. 23 1.4.1.1. Vai trò. 23 1.4.1.2. Vị trí. 23 1.4.1.3. Tổ chức tổng quát của bảng. 24 1.4.2. Bảng ACMCS: Bộ nhớ chung 16 Mbyte 25 1.4.2.1. Vai trò. 25 1.4.2.2. Vị trí. 25 1.4.2.3. Tổ chức. 26 1.4.3. Các bảng ACAJA/ACAJB. 26 1.4.3.1. Vai trò của bộ nối ( coupler ). 26 1.4.3.2. Vị trí của bộ nối. 26 1.4.3.3. Tổ chức tổng quát của bộ nối. 27  2. TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28 2.1. VAI TRÒ CỦA TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28 2.2. VỊ TRÍ CỦA TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28 2.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG 28 2.4. DẠNG VẬT LÝ CỦA CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ. 29 2.5. CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC THỰC HIỆN. 30 2.5.1. Các chức năng được thực hiện bởi MLETA. 30 2.5.2. Các chức năng được thực hiện bởi bảng ICTSH 30 2.5.2.1. Chức năng “ thông tin đồng thời giữa các thuê bao “. 30 2.5.2.2. Chức năng tạo âm báo Tone. 31 2.5.2.3. Chức năng thu và phát tần số ( RGF ). 31 2.5.3. Chức năng của ML PUPE. 31 2.5.4. Chức năng của bảng mạch ACHILL. 31 2.5.5. Chức năng của bảng ICHOR. 32 2.5.6. Chức năng của bảng kết nối ACAJA/ACAJB. 32 2.5.7. Chức năng của bảng ACALA. 32 2.5.8. Chức năng của bảng mạch ICID. 32  3. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRUNG KẾ ( SMT ). 33 3.1. VAI TRÒ. 33 3.2. VỊ TRÍ. 33 3.3. TỔ CHỨC CỦA SMT 33 3.4. CẤU TRÚC CỦA MODULE 35 3.5. CẤU TRÚC CỦA LOGUR. 36 3.6. DẠNG VẬT LÝ CỦA SMT. 38  4. TRẠM CƠ SỞ THỜI GIAN VÀ ĐỒNG BỘ ( STS ). 40 4.1. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA STS 40 4.2. CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM CƠ SỞ THỜI GIAN STS. 41  5. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH SMX – LR – SAB. 42 5.1. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH CCX. 42 5.1.1. Vai trò của CCX. 42 5.1.2. Tổ chức hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX ). 42 4.1.3. Hoạt động của hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX ). 43  5.2. LỰA CHỌN VÀ KHUẾCH ĐẠI CỦA KHỐI LỰA CHỌN NHÁNH ( SAB ). 43 5.2.1. Giới thiệu. 43 5.2.2. Đấu nối với các trạm điều khiển thiết bị phụ trợ. 45 5.3. MA TRẬN CHUYỂN MẠCH CHÍNH ( MCX ). 45 5.3.1. Một nhánh của MCX. 45 5.3.2. Trạm SMX. 46  6. TRẠM BẢO DƯỠNG SMM. 49 6.1. MỤC ĐÍCH CỦA TRẠM BẢO DƯỠNG SMM. 49 6.2. VỊ TRÍ CỦA SMM. 49 6.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA SMM. 49 6.3.1. Mô tả tổng quát. 49 6.3.2. Tổ chức chức năng. 50 6.4. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG. 51 6.4.1. Các đơn vị xử lý. 51 6.4.1.1. ACUTG/ACMGS. 52 6.4.1.2. ACCSG. 52 6.4.1.3. ACFTD. 52 6.4.1.4. ACBSG. 52 6.4.1.5. Coupler MIS. 52  7. VÒNG CHUYỂN DẤU TOKEN RING. 53 7.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT CỦA TOKEN RING. 53 7.2. BỘ NỐI VÒNG CHUYỂN DẤU. 53 7.2.1. Các đặc điểm. 53 7.2.2. Dạng vật lý. 54 7.3. MÔ TẢ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA VÒNG CHUYỂN DẤU 55 7.4. THÔNG TIN. 57 7.4.1. Các khu vực thông tin và các cổng. 57 7.4.2. Các địa chỉ. 58  8. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CSN. 59 8.1. Vai trò vị trí của khối kết cuối thuê bao trong tổng đài OCB - 283. 59 8.2. Cấu trúc tổng thể của CSN. 60 8.2.1. Sơ đồ tổng quát. 60 8.2.2. Các bộ đấu nối tập trung thuê bao. 61 8.2.3. Phân nhiệm chức năng bộ điều khiển đấu nối số UCN. 63 8.2.4. Sự đấu nối các bộ tập trung số CN tới mạng đấu nối UCN. 64 8.3. Sự đấu nối của CSN tới OCB - 283. 65 8.3.1. Sự đấu nối của đơn vị truy nhập thuê bao nội hạt CSNL. 65 8.3.2. Sự đấu nối của đơn vị truy nhập thuê bao xa CSND. 66   PHẦN IIIQUÁ TRÌNH THIẾT LẬP CUỘC GỌI NỘI BỘ ALCATEL 1000E10 - OCB283 67 III. THIẾT LẬP CUỘC GỌI 68 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 68 1.1. Chương trình MACRO. 68 1.2. Thanh ghi. 68 1.3. Bộ phiên dịch. 68 1.4. Kích hoạt các chương trình MACRO. 68  2. THIẾT LẬP CUỘC GỌI. 68 2.1. TỔNG QUÁT QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP CUỘC GỌI. 68 2.2. QUÁ TRÌNH GỬI, NHẬN VÀ XỬ LÝ BẢN TIN. 70 2.2.1. Thuê bao chủ gọi nhấc máy. 70 2.2.2. UCN nhận bản tin DEC. 71 2.2.3. Nhận bản tin BCL ở bộ tập trung. 72 2.2.4. OCB nhận bản tin NOVAP. 73 2.2.5. Tương ứng giữa số UR, số LR số SMX. 74 2.2.6. Hỏi thông tin về thuê bao. 75 2.2.7. Nối âm mời quay số và nhận cuộc gọi mới. 75 2.2.8. Nhận số ở CSN. 76 2.2.9. Phận tích số nhận được. 77 2.2.10. Ngừng việc truyền số. 77 2.2.11. Kiểm tra thuê bao bị gọi. 78 2.2.12. Truyền hồi âm chuông cho thuê bao chủ gọi và đợi thuê bao bị gọi nhấc máy. 79 2.2.13. Thuê bao bị gọi nhấc máy. 80 2.2.14. Giám sát thuê bao ( Thực hiện bởi CSN ). 82     PHỤ LỤC - Từ điển tra cứu các từ viết tắt trong hệ thống tổng đài ALCATEL1000E10 - OCB283. 83 - Tài liệu tham khảo. 96

Mục lục

PHẦN I

TỔNG QUAN HỆ THỐNG ALCATEL 1000E10 - OCB2831

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG. 2

1. VỊ TRÍ VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA ALCATEL E10. 2

1.1. VỊ TRÍ. 2

1.2. CÁC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG. 3

1.3. MẠNG TOÀN CẦU (GLOBAL NETWORK). 3

1.4. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TỔNG ĐÀI OCB283. 5

1.4.1. CÁC DỊCH VỤ CỦA TỔNG ĐÀI OCB283. 5

1.5. CHỨC NĂNG CHUYỂN MẠCH DỊCH VỤ. 8

1.6. ĐẤU NỐI VỚI OPERATOR. 8

1.7. CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG. 8

1.8. CÁC GIAO TIẾP NGOẠI VI 9

2. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG. 10

2.1. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG TỔNG THỂ. 10

2.2. CÁC GIAO TIẾP CHUẨN CỦA CÁC PHÂN HỆ 10

2.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG 11

2.3.1. Khối cơ sở thời gian ( BT ). 11

2.3.2. Ma trận chuyển mạch chính ( MCX ). 12

2.3.3. Khối điều khiển trung kế PCM ( URM ). 12

2.3.4. Khối quản lý thiết bị phụ trợ ( ETA ). 12

2.3.5. Khối điều khiển giao thức báo hiệu số 7 ( PU/PE ) và khối quản lý báo hiệu số 7 ( PC ). 13

2.3.6. Khối xử lý gọi ( MR ). 13

2.3.7. Khối quản lý cơ sở dữ liệu phân tích và thuê bao ( TR ). 13

2.3.8. Khối đo lường và tính cước cuộc gọi ( TX ). 14

2.3.9. Khối quản lý ma trận chuyển mạch ( GX ). 14

2.3.10. Khối phân phối bản tin ( MQ ). 14

2.3.11. Vòng ghép thông tin ( Token ring ). 14

2.3.12. Chức năng điều hành và bảo dưỡng ( OM ). 15

3. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH. 15

3.1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN ( SM ). 15

3.2. PHẦN MỀM TRÊN TRẠM ML 16

3.3. THÔNG TIN QUA VÒNG THÔNG TIN (HAY CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ VÒNG CHUYỂN DẤU – TOKEN RING ). 16

3.4. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH KÉP. 16

3.5. ĐIỀU HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CỤC BỘ ( TẠI ĐÀI ). 17

4. LỰA CHỌN KỸ THUẬT CHÍNH. 18

4.1. PHẦN CỨNG. 18

4.2. PHẦN MỀM. 18

PHẦN II

CẤU TRÚC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

ALCATEL 1000E10 - OCB283 19

II. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CÁC TRẠM. 20

1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH ( SMC ). 20

1.1. Vai trò của trạm điều khiển chính. 20

1.2. Vị trí của trạm điều khiển chính. 20

1.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG. 20

1.3.1. Cấu trúc tổng thể của một trạm đa xử lý. 20

1.3.2. Cấu trúc trạm điều khiển chính. 22

1.4. DẠNG VẬT LÝ CỦA CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH. 22

1.4.1. Bảng ACUTR: Bộ xử lý. 23

1.4.1.1. Vai trò. 23

1.4.1.2. Vị trí. 23

1.4.1.3. Tổ chức tổng quát của bảng. 24

1.4.2. Bảng ACMCS: Bộ nhớ chung 16 Mbyte 25

1.4.2.1. Vai trò. 25

1.4.2.2. Vị trí. 25

1.4.2.3. Tổ chức. 26

1.4.3. Các bảng ACAJA/ACAJB. 26

1.4.3.1. Vai trò của bộ nối ( coupler ). 26

1.4.3.2. Vị trí của bộ nối. 26

1.4.3.3. Tổ chức tổng quát của bộ nối. 27

2. TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28

2.1. VAI TRÒ CỦA TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28

2.2. VỊ TRÍ CỦA TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ( SMA ). 28

2.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG 28

2.4. DẠNG VẬT LÝ CỦA CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ. 29

2.5. CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC THỰC HIỆN. 30

2.5.1. Các chức năng được thực hiện bởi MLETA. 30

2.5.2. Các chức năng được thực hiện bởi bảng ICTSH 30

2.5.2.1. Chức năng “ thông tin đồng thời giữa các thuê bao “. 30

2.5.2.2. Chức năng tạo âm báo Tone. 31

2.5.2.3. Chức năng thu và phát tần số ( RGF ). 31

2.5.3. Chức năng của ML PUPE. 31

2.5.4. Chức năng của bảng mạch ACHILL. 31

2.5.5. Chức năng của bảng ICHOR. 32

2.5.6. Chức năng của bảng kết nối ACAJA/ACAJB. 32

2.5.7. Chức năng của bảng ACALA. 32

2.5.8. Chức năng của bảng mạch ICID. 32

3. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRUNG KẾ ( SMT ). 33

3.1. VAI TRÒ. 33

3.2. VỊ TRÍ. 33

3.3. TỔ CHỨC CỦA SMT 33

3.4. CẤU TRÚC CỦA MODULE 35

3.5. CẤU TRÚC CỦA LOGUR. 36

3.6. DẠNG VẬT LÝ CỦA SMT. 38

4. TRẠM CƠ SỞ THỜI GIAN VÀ ĐỒNG BỘ ( STS ). 40

4.1. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA STS 40

4.2. CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM CƠ SỞ THỜI GIAN STS. 41

5. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH SMX – LR – SAB. 42

5.1. HỆ THỐNG MA TRẬN CHUYỂN MẠCH CCX. 42

5.1.1. Vai trò của CCX. 42

5.1.2. Tổ chức hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX ). 42

4.1.3. Hoạt động của hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX ). 43

5.2. LỰA CHỌN VÀ KHUẾCH ĐẠI CỦA KHỐI LỰA CHỌN NHÁNH ( SAB ). 43

5.2.1. Giới thiệu. 43

5.2.2. Đấu nối với các trạm điều khiển thiết bị phụ trợ. 45

5.3. MA TRẬN CHUYỂN MẠCH CHÍNH ( MCX ). 45

5.3.1. Một nhánh của MCX. 45

5.3.2. Trạm SMX. 46

6. TRẠM BẢO DƯỠNG SMM. 49

6.1. MỤC ĐÍCH CỦA TRẠM BẢO DƯỠNG SMM. 49

6.2. VỊ TRÍ CỦA SMM. 49

6.3. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA SMM. 49

6.3.1. Mô tả tổng quát. 49

6.3.2. Tổ chức chức năng. 50

6.4. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG. 51

6.4.1. Các đơn vị xử lý. 51

6.4.1.1. ACUTG/ACMGS. 52

6.4.1.2. ACCSG. 52

6.4.1.3. ACFTD. 52

6.4.1.4. ACBSG. 52

6.4.1.5. Coupler MIS. 52

7. VÒNG CHUYỂN DẤU TOKEN RING. 53

7.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT CỦA TOKEN RING. 53

7.2. BỘ NỐI VÒNG CHUYỂN DẤU. 53

7.2.1. Các đặc điểm. 53

7.2.2. Dạng vật lý. 54

7.3. MÔ TẢ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA VÒNG CHUYỂN DẤU 55

7.4. THÔNG TIN. 57

7.4.1. Các khu vực thông tin và các cổng. 57

7.4.2. Các địa chỉ. 58

8. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CSN. 59

8.1. Vai trò vị trí của khối kết cuối thuê bao trong tổng đài OCB - 283. 59

8.2. Cấu trúc tổng thể của CSN. 60

8.2.1. Sơ đồ tổng quát. 60

8.2.2. Các bộ đấu nối tập trung thuê bao. 61

8.2.3. Phân nhiệm chức năng bộ điều khiển đấu nối số UCN. 63

8.2.4. Sự đấu nối các bộ tập trung số CN tới mạng đấu nối UCN. 64

8.3. Sự đấu nối của CSN tới OCB - 283. 65

8.3.1. Sự đấu nối của đơn vị truy nhập thuê bao nội hạt CSNL. 65

8.3.2. Sự đấu nối của đơn vị truy nhập thuê bao xa CSND. 66

PHẦN III

QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP CUỘC GỌI NỘI BỘ ALCATEL 1000E10 - OCB283 67

III. THIẾT LẬP CUỘC GỌI 68

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 68

1.1. Chương trình MACRO. 68

1.2. Thanh ghi. 68

1.3. Bộ phiên dịch. 68

1.4. Kích hoạt các chương trình MACRO. 68

2. THIẾT LẬP CUỘC GỌI. 68

2.1. TỔNG QUÁT QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP CUỘC GỌI. 68

2.2. QUÁ TRÌNH GỬI, NHẬN VÀ XỬ LÝ BẢN TIN. 70

2.2.1. Thuê bao chủ gọi nhấc máy. 70

2.2.2. UCN nhận bản tin DEC. 71

2.2.3. Nhận bản tin BCL ở bộ tập trung. 72

2.2.4. OCB nhận bản tin NOVAP. 73

2.2.5. Tương ứng giữa số UR, số LR số SMX. 74

2.2.6. Hỏi thông tin về thuê bao. 75

2.2.7. Nối âm mời quay số và nhận cuộc gọi mới. 75

2.2.8. Nhận số ở CSN. 76

2.2.9. Phận tích số nhận được. 77

2.2.10. Ngừng việc truyền số. 77

2.2.11. Kiểm tra thuê bao bị gọi. 78

2.2.12. Truyền hồi âm chuông cho thuê bao chủ gọi và đợi thuê bao bị gọi nhấc máy. 79

2.2.13. Thuê bao bị gọi nhấc máy. 80

2.2.14. Giám sát thuê bao ( Thực hiện bởi CSN ). 82

PHỤ LỤC

- Từ điển tra cứu các từ viết tắt trong hệ thống tổng đài ALCATEL1000E10 - OCB283.

83

- Tài liệu tham khảo. 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY