Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty thương mại Hà Nội

Mục lụcLời nói đầuCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP 1. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG1.1. Vai trò và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán bán hàng1.2. Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng và kết quả bán hàng1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả bán hàng 2. LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG2.1 Lý luận về bán hàng và kết quả bán hàng- Phương thức giao hàng trực tiếp- Phương thức hàng gửi bán2.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu2.2.1 Doanh thu bán hàng2.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu2.2.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán2.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng đã bán2.2.3.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp2.2.3.2.1. Chi phí bán hàng2.2.3.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp2.2.3.2.3. Tính toán, phân bổ, kết chuyển CPBH, CPQLDN cuối kỳ2.2.4 Kết quả bán hàng 3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng - Chứng từ - Tài khoản kế toán sử dụng3.2. Hệ thống sổ kế toán bán hàng, kết quả bán hàng CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty1.2.1.Chức năng1.2.2.Nhiệm vụ1.2.3.Quyền hạn1.3. Đặc điểm kinh doanh của Công ty1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty  2. THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 2.2. Hình thức kế toán tại Công ty 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng trên máy vi tính ở Công ty Thương mại Hà Nội .2.3.1. Nội dung doanh thu bán hàng2.3.2. Chứng từ2.3.3. Tài khoản sử dụng2.3.4. Quy trình nhập liệu2.3.1 Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng2.3.2 Kết toán thuế GTGT2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3.4.1 Kế toán chi phí bán hàng2.3.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3.5 Xác định kết quả bán hàng CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 1. MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ơ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI1.1. Những ưu điểm1.2. Một số điểm còn hạn chế 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ỏ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI.2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương mại Hà Nội.2.2 Các giải pháp cụ thể2.2.1 . Đối với các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 2.2.2 . Về việc tổ chức hạch toán chi tiết doanh thu cho từng nhóm hàng2.2.3 . Về việc vận dụng mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận Kết luận Tài liệu tham khảo

Mục lục

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

1. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG

1.1. Vai trò và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán bán hàng

1.2. Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng và kết quả bán hàng

1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

2. LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG

2.1 Lý luận về bán hàng và kết quả bán hàng

- Phương thức giao hàng trực tiếp

- Phương thức hàng gửi bán

2.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1 Doanh thu bán hàng

2.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng đã bán

2.2.3.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3.2.1. Chi phí bán hàng

2.2.3.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3.2.3. Tính toán, phân bổ, kết chuyển CPBH, CPQLDN cuối kỳ

2.2.4 Kết quả bán hàng

3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

- Chứng từ

- Tài khoản kế toán sử dụng

3.2. Hệ thống sổ kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty

1.2.1.Chức năng

1.2.2.Nhiệm vụ

1.2.3.Quyền hạn

1.3. Đặc điểm kinh doanh của Công ty

1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

2. THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.2. Hình thức kế toán tại Công ty

2.3. Kế toán doanh thu bán hàng trên máy vi tính ở Công ty Thương mại Hà Nội .

2.3.1. Nội dung doanh thu bán hàng

2.3.2. Chứng từ

2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.3.4. Quy trình nhập liệu

2.3.1 Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng

2.3.2 Kết toán thuế GTGT

2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.4.1 Kế toán chi phí bán hàng

2.3.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.5 Xác định kết quả bán hàng

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ơ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1.1. Những ưu điểm

1.2. Một số điểm còn hạn chế

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ỏ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI.

2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương mại Hà Nội.

2.2 Các giải pháp cụ thể

2.2.1 . Đối với các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng

2.2.2 . Về việc tổ chức hạch toán chi tiết doanh thu cho từng nhóm hàng

2.2.3 . Về việc vận dụng mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY