Đề tài Thị trường của doanh nghiệp thương mại, biện pháp phát triển thị trường

MỤC LỤC

Trang

Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 3

A. Lời mở đầu. 4

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Ý nghĩa bài viết. 5

3. Nội dung nghiên cứu 5

B- Nội Dung 6

Phần I: Cơ sở lý luận về thị trường của Doanh Nghiệp Thương Mại . 6

I. Khái quát thị trường và phần loại thị trường của Doanh Nghiệp. 6

1- Thị trường Và thị trường của Doanh Nghiệp Thương Mại . 6

1.1. Thị Trường: 6

2.1- Các chức năng của thị trường. 7

1.3. Vị trí của thị trường 8

1.4. Thị trường của doanh Nghiệp Thương Mại. 8

2- Phân Loại Thị Trường Của Doanh Nghiệp 9

2.1. Căn cứ vào công dụng của hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất. 9

2.2. Căn cứ vào nguồn gốc sản xuất ra hàng hoá. 9

2.3. Căn cứ vào nơi sản xuất. 10

2.5. Thị Trường với các doang nghiệp thương mại. 11

II. Các yếu tố thị trường của doanh nghiệp thương mại. 11

1- Cầu của doanh nghiệp thương mại. 11

2. Cung của Doanh nghiệp thương mại. 11

3. Giá cả thị trường 12

4. Dung lượng của thị trường. 12

5. Các quy luật của thị trường 12

III- Các nhân tố tác động đến thị trường của Doanh Nghiệp thương mại 13

1. Các nhân tố làm cho dung lượng thị trường biến động có tính chu kỳ. 14

2. Các nhân tố ảnh hưởng lâu dài : 14

3. Các nhân tố ảnh hưởng tạm thời. 14

Phần II: Phân tích thực trạng thị trường DNTM nhà nước quốc doanh 15

I. Sự hình thành và phát triển thị trường của DNTMQD 15

1. Thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp. 15

2. Cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước. 18

II. Thực trạng của Doanh Nghiệp Thương Mại Quốc Doanh 18

1. Thực trạng của thương nghiệp Quốc Doanh thời kỳ 1955-1975 18

2. Thực trạng Doanh Nghiệp Quốc Doanh thời kỳ 1986 đến nay 21

III. Những kết luận rút ra qua sự phân tích thị trường của doanh nghiệp thương mại quốc dân. 24

1. Xuất phát từ vao trò của đạo của thương mại nhà nước trong lưu thông. 24

2. Xuất phát từ thực trọng của Doanh nghiệp thương mại nhà nước hoạt động trên thị trường nước ta 24

Phần III: Một số phương hướng và biện pháp phát triển thị trường của Doanh nghiệp thương mại quốc doanh 26

I- Phương hướng phát triển Doanh nghiệp thương mại quốc doanh. 26

II- Biện pháp phát triển thị trường của DNTM quốc doanh 28

C. Kết luận 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY