Đề tài Nghiên cứu và đề xuất cấu trúc hệ thống điều khiển máy phát điện nối với lưới sử dụng DFIG trên cơ sở tín hiệu đồng dạng rotor

MỤC LỤC

MỤC LỤC .i

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ.v

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG MÁY

ĐIỆN DỊ BỘ NGUỒN KÉP VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊNQUAN .4

1.1 Tổng hợp các kết quả nghiên, ứng dụng DFIG trong hệ thống phát điện.4

1.1.1 Cấu trúc điều khiển tĩnh Scherbius.4

1.1.2 Điều khiển vector không gian.5

1.1.3 Điều khiển trực tiếp momen (direct torque control-DTC) .7

1.1.4 Điều khiển trực tiếp công suất (direct power control-DPC) .7

1.1.5 Cấu trúc điều khiển DFIG không cảm biến.7

1.1.6 Cấu trúc điều khiển DFIG không chổi than (Brushless- Doubly – Fed

Induction Generator- BDFIG) .8

1.2 Các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp, mục tiêu của đề tài.9

1.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài .9

CHưƠNG 2: ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG DFIG BẰNG

KỸ THUẬT ĐỒNG DẠNG TÍN HIỆU ROTOR .10

2.1 Các phương trình toán mô tả DFIG.10

2.1.1 Những giả thiết cơ bản .10

2.1.2 Các phương trình ở hệ trục pha .11

2.1.3 Phương trình biến đổi stator và rotor .12

2.1.4 Phương trình từ thông.14

2.1.5 Phương trình momen .16

2.1.6 Biểu diễn các phương trình của DFIG trên cơ sở vector không gian

của đại lượng 3 pha.17ii

2.2 Các cấu trúc ghép nối DFIG ứng dụng trong hệ thống phát điện .20

2.2.1 Cấu trúc phát điện sử dụng DFIG không chổi than.21

2.2.2 Cấu trúc phát điện sử dụng DFIG bằng kỹ thuật đồng dạng tín hiệurotor.25

tín hiệu rotor.27

2.3.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động.27

2.3.2 Mô hình toán DFIG1 và DFIG2 .28

2.3.3 Mô hình hệ thống khi DFIG2 chưa hòa với lưới điện.29

2.3.4 Mô hình hệ thống sau khi DFIG2 hòa với lưới điện .35

2.3.5 Các ưu điểm của cấu trúc phát điện sử dụng DFIG bằng kỹ thuật động

dạng tín hiệu rotor.38

Nhận xét và kết luận chương 2 .39

CHưƠNG 3: KHẢO SÁT BẰNG MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG TÍNH ĐÚNG

ĐẮN CỦA HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT .40

3.1 Mở đầu.40

3.2 Các khâu chức năng trong hệ thống .40

3.3 Xây dựng mô hình hệ thống .42

3.4 Cách chỉnh định và vận hành hệ thống.47

3.4.1 Chỉnh định hệ thống khi stator của DFIG2 chưa nối với lưới.47

3.4.2 Vận hành hệ thống sau khi stator của DFIG2 nối với lưới .47

3.5 Mô phỏng các đặc tính của các khâu trong hệ thống .47

3.5.1 Các kết quả mô phỏng khi hệ thống phát điện chưa hòa với lưới.47

3.5.2 Các kết quả mô phỏng khi hệ thống phát điện hòa với lưới .52

Nhận xét và kết luận chương 3 .56

CHưƠNG 4: THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT DỊ BỘ

NGUỒN KÉP BẰNG KỸ THUẬT TÍN HIỆU ĐỒNG DẠNG ROTOR .57

4.1 Mở đầu.57iii

4.2 Xác định cấu trúc đối tượng điều khiển.57

4.3 Thiết kế bộ điều khiển .60

4.3.1 Khái quát về hệ thống điều khiển mờ.61

4.3.2 Thiết kế bộ điều khiển PID chỉnh định mờ để điều khiển đối tượng .62

4.4 Phân chia tải hệ thống phát điện với lưới điện .69

Nhận xét và kết luận chương 4 .72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .74

Kết luận.74

Kiến nghị.74

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA CỦA ĐỀ TÀI.75

TÀI LIỆU THAM KHẢO .76

Tiếng việt .76

Tiếng anh .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY