Đề tài Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng công thương - Thanh Xuân

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTM 2

1. Khái niệm về NHTM 2

2. Các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM 2

2.1. Huy động vốn 2

2.2. Hoạt động sử dụng vốn 3

2.3. Hoạt động thanh toán 4

2.4. Tham gia các hoạt động khác 4

II. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5

1. Vai trò của vốn 5

1.1. Khái niệm về vốn 5

1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh tế NHTM 5

2. Nguyên tắc khi tiến hành huy động vốn 5

2.1. Nguyên tắc chi phí thấp 6

2.2. Nguyên tắc đảm bảo an toàn 7

3. Hoạt động huy động vốn 8

3.1. Bảng cân đối kế toán của một NHTM 8

3.2. Hoạt động huy động vốn 9

III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT NHTM 12

1. Chính sách của NHTW 12

2. Môi trường kinh tế 13

3. Môi trường pháp lý 13

4. Địa bàn kinh doanh 13

5. Yếu tố con người 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂN 14

I. KHÁI QUÁT VỀ NHCT - THANH XUÂN 14

1. Lịch sử hình thành và phát triển 14

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT - Thanh Xuân 15

3. Nhiệm vụ của từng phòng 16

3.1. Phòng nguồn vốn 16

3.2. Phòng kinh doanh đối nội 16

3.3. Phòng kinh doanh đối ngoại 17

3.4. Phòng tiền tệ kho quỹ 17

3.5. Phòng tài chính - kế toán 17

3.6. Phòng kiêm tra- kiểm toán nội bộ. 17

3.7.Phòng hành chính 18

II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT - THANH XUÂN 18

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh 18

1.1. Tình hình sử dụng vốn 18

1.2. Nợ quá hạn qua các năm 19

1.3. Các hoạt động khác 20

2.Hoạt động huy động vốn của chi nhánh 20

2.1. Tiền gửi tiết kiệm dân cư 22

2.2.Tiền gửi của các doanh nghiệp 24

2.3. Phát hành kỳ phiếu 26

2.4. Huy động từ các nguồn khác 27

3. Chi phí nguồn 28

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 29

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN GHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT - THANH XUÂN 32

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 32

IV GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT - THANH XUÂN 33

1. Chính sách lãi suất 33

2. Đa dạng hoà các loại hình dịch vụ 34

3. Đa dạng hoá các hình thức huy động 36

4. Mở rộng mạng lưới và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 36

5. Hoạt động Marketing trong ngân hàng. 37

6. Đảm bảo an toàn vốn và giá trị đồng vốn đối với người gửi. 37

7. Phát triển nguồn nhân lực 38

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 39

1. Một số kiến nghị 39

2. Đối với NHTW. 39

3. Đối với Chính phủ. 40

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY