Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu từ liêm- Tultraco

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 2

I. Một số khái niệm 2

1. Khái niệm, bản chất của hoạt động sản xuất kinh doanh 2

1.1. Định nghĩa 2

1.2. Bản chất 2

2. Khái niệm thương mại và kinh doanh thương mại 2

2.1. Khái niệm về thương mại 2

2.2. Khái niệm về kinh doanh thương mại 3

3. Khái niệm, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

3.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

3.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

4. Khái niệm về công ty cổ phần 4

II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 4

1. Công ty XNK vàhoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4

1.1. Vai trò XNK và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4

1.1.1. Vai trò của kinh doanh nhập khẩu 4

1.1.2. Tầm quan trọng của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế 5

1.2. Vị trí của Công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6

1.2.1. Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu 6

1.2.2. Vị trí của công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 7

2.1. Nhóm nhân tố khách quan 7

2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 10

3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 12

3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 13

3.1.1. Các chỉ tiêu doanh lợi 13

3.1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo chi phí 13

3.2. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động 14

3.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 14

3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 15

3.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 17

III. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu 17

1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu 18

2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh XNK 18

3. Tổ chức thực hiện chiến lược - kế hoạch kinh doanh XNK 19

4. Đánh giá hoạt động kinh doanh XNK 19

5. Phương hướng cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp 20

IV. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh XNK 21

1. Đối với công ty 21

2. Đối với việc kinh doanh của công ty 21

3. Đối với Nhà nước 22

Chương II: Thực trạng về tình hình hoạt động sản xuất XNK của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 23

I. Tóm lược về tình hình chung của công ty 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 23

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 24

2.1. Chức năng của công ty 24

2.2. Nhiệm vụ của công ty 25

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 25

4. Đặc điểm kinh doanh của công ty 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY