Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng

Chương I 1

Thực trạng về kế hoạch chiến lược của công ty cổ phần đại thắng trong những năm vừa qua 1

I.Giới thiệu về công ty Cổ Phần Đại Thắng 1

1.Quá trình hình thành và phát triển 1

2.Chức năng nhiệm vụ của công ty Cổ Phần Đại Thắng 1

3.Cơ cấu tổ chức của công ty 1

4.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây 4

II.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 7

1.Đặc điểm về thị trường, sản phẩm của công ty 7

1.1 Đặc điểm về sản phẩm của ngành xây dựng 7

1.2 Về thị trường và một số hạn mục công trình công ty đã thi công trong thời gian qua 7

2. Đặc điểm về vốn, trang thiết bị 8

2.1 Đặc điểm về vốn 8

2.2.Tài sản cố định 9

2.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị của công ty 10

3.Đặc điểm về nhân lực của công ty 11

3.1 Đặc điểm về đội ngũ lao động của công ty 12

3.2 Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân trong công ty 13

III. Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 14

1.Quá trình xây dựng kế hoạch ở công ty Cổ Phần Đại Thắng 14

1.1.Căn cứ vào kết quả nghiên cứu nhu cầu thị trường 15

1.2. Căn cứ vào nguồn lực hiện có của công ty 15

1.3. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch các năm trước 15

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2005-2010 (kế hoạch dài hạn) 16

2.1. Mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn 2005-2010 16

2.2.Kế hoạch sản phẩm-thị trường 17

2.3. Kế hoạch nhân sự 19

2.4. Kế hoạch kinh doanh 21

2.5. Kế hoạch đấu thầu 22

2.5.1.Kế hoạch đấu thầu dựa chủ yếu vào ưu thế giá 22

2.5.2.Kế hoạch đấu thầu dựa chủ yếu vào ưu thế kỹ thuật công nghệ 23

Chương 2 24

Một số phương hướng hoàn thiện kế hoạch chiến lược kinh doanh đến năm 2010 của 24

Công ty Cổ Phần Đại Thắng 24

I. Đánh giá thực trạng tình hình kế hoạch hoá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Thắng trong thời gian qua 24

1. Những kết quả đạt được 24

2. Những tồn tại 25

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng 27

1.Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty 27

1.1.Phương thức tiến hành 27

1.2.Điều kiện thực hiện biện pháp 28

1.3.Hiệu quả của biện pháp 29

2. Cần hình thành các chiến lược kinh doanh của Công ty có thể theo đuổi. 29

2.1.Phương thức tiến hành 29

2.1.1.Đối với lĩnh vực xây dựng 29

2.1.2.Đối với các lính vực kinh doanh của Công ty 32

2.2.Điều kiện thực hiện biện pháp 33

2.3. Hiệu quả của biện pháp 33

3.Truyền đạt kế hoạch chiến lược đã được xây dựng tới các thành viên của Công ty 34

3.1.Phương thức tiến hành 34

3.2. Điều kiện cần của biện pháp 37

3.3. Hiệu quả của biện pháp 37

Kết luận 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY