Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1 2NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 21.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp 21.2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 51.3.Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 61.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 81.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 91.5.1. Chính sách kế toán áp dụng 91.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 101.5.3. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 121.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 131.5.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính 15PHẦN 2: 16THỰC TRANG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. 162.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 162.2. kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại công ty 162.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 162.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 262.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 362.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 452.3. Kiểm kê, Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 482.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 482.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 49PHẦN 3 54HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 543.1. Đánh giá kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 543.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 543.1.2. Một số tồn tại 573.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 59KẾT LUẬN 67

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 2

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 2

1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp 2

1.2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 5

1.3.Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 8

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 9

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng 9

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 10

1.5.3. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 12

1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 13

1.5.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính 15

PHẦN 2: 16

THỰC TRANG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. 16

2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 16

2.2. kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại công ty 16

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 26

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 36

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 45

2.3. Kiểm kê, Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 48

2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 48

2.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 49

PHẦN 3 54

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 54

3.1. Đánh giá kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 54

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 54

3.1.2. Một số tồn tại 57

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 59

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY