Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU MẪU

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 2

1.2.Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 6

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 9

1.4.Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 11

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 13

2.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 13

2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 14

2.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 14

2.2.2.Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 23

2.2.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 27

2.2.4.Kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 31

2.3.Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 33

2.3.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 33

2.3.2.Kế toán doanh thu tài chính 40

2.4.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 42

2.4.1. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 42

2.4.2. Giảm giá hàng bán. 45

2.5.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 46

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 50

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo. 50

3.1.1.Những ưu điểm 50

3.1.2.Những tồn tại, nguyên nhân 53

3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 54

3.2.1.Kiến nghị về các khoản dự phòng 55

3.2.2.Kiến nghị về sổ kế toán 57

3.2.3.Kiến nghị về báo cáo kế toán 58

3.2.4.Các kiến nghị khác 58

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY