Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào lĩnh vực dệt may tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

MỤC LỤC

DANG MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU - PHỤ LỤC 3

Chương I : Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

I. Khái quát về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

1. Giới thiệu về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

2.1. Cơ cấu tổ chức 5

2.2 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh 6

2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 7

2.3.1. Phòng tín dụng 7

2.3.2. Phòng kế hoạch tổng hợp 8

2.3.3. Phòng kế toán ngân quỹ 9

2.3.4. Phòng điện toán: 9

2.3.5 Phòng hành chính nhân sự 9

2.3.6. Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ 9

2.3.7. Phòng kinh doanh ngoại hối 10

2.3.8. Phòng dịch vụ và marketing 10

3. Một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân Hàng Nam Hà Nội 10

3.1. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 10

3.1.1. Hoạt động huy động vốn 10

3.1.1.1.Các khoản tiền gửi của khách hàng 10

3.1.1.2.Thông qua phát hành giấy tờ có giá 10

3.1.1.3. Vốn vay từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác 11

3.1.2. Hoạt động tín dụng 11

3.1.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 11

3.1.4. Kinh doanh ngoại hối 12

3.1.5. Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác 12

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NH Nam Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2009 12

3.2.1. Hoạt động huy động vốn 12

3.3.2. Hoạt động tín dụng 16

3.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 18

II. Khái quát về công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung tại NH Nam Hà Nội 19

1. Những quy định của Ngân hàng NNo&PTNT đối với hình thức cho vay theo dự án đầu tư 19

1.1. Đối tượng cho vay 19

1.2. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn 19

1.2.1. Nguyên tắc vay vốn 19

1.2.2. Điều kiện vay vốn 19

1.3. Mức tiền cho vay 20

1.3.1. Căn cứ xác định mức cho vay 20

1.3.2. Giới hạn tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng 20

1.4. Lãi suất và phí cho vay 20

1.5. Thời hạn cho vay 20

2. Số lượng và qui mô các dự án đầu tư được thẩm định tại Ngân hàng No&PTNT Nam Hà Nội 21

2.1. Thẩm định dự án đầu tư theo loại hình cho vay 21

2.2. Thẩm định các dự án đầu tư theo ngành kinh tế 21

2.3.Thẩm định các dự án đầu tư theo thành phần kinh tế 22

2.4. Thẩm định các dự án đầu tư theo loại tiền gửi 23

III. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 24

1. Đặc điểm và yêu cầu đối với công tác thẩm các dự án đầu tư vào ngành dệt may 24

2. Quy trình và thẩm quyền thẩm định : 25

2.1.Quy trình thẩm định 25

2.2 Thẩm quyền thẩm định 26

3.Phương pháp thẩm định 26

3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 26

3.2. Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu 27

3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy 28

3.4. Phương pháp dự báo 29

3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro 29

4. Nội dung thẩm định 30

4.1. Thẩm định khách hàng 30

4.1.1. Tìm hiểu chung về khách hàng 30

4.1.2. Điều tra đánh giá tư cách và năng lực pháp lý 31

4.1.3. Vị thế của doanh nghiệp 31

4.1.4. Sơ đồ tổ chức và bố trí lao động của doanh nghiệp : 31

4.1.5. Tìm hiểu và đánh giá khả năng quản trị điều hành của ban lãnh đạo 32

4.1.6. T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña ng­êi xin vay 32

4.2. Phân tích đánh giá khả năng tài chính của khách hàng 32

4.2.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 34

4.2.2. Đánh giá tình hình tài chính của công ty 34

4.2. Thẩm định dự án đầu tư 40

4.2.1. Khái quát chung về dự án 40

4.2.2. Thẩm định chi tiết về dự án 41

4.2.2.1 Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư 41

4.2.2.2 Thẩm định sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp quy của Nhà nước và địa phương quy định đối với ngành dệt may 41

4.2.2.3 Thẩm định thị trường đầu ra của dự án 42

4.2.2.4 Thẩm định thị trường đầu vào phục vụ cho dự án 43

4.2.2.5 Thẩm định thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của dịch vụ đầu ra 44

4.2.2.6 Thẩm định về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án 45

4.2.2.7 Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án 45

4.3. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 49

4.4. Lập báo cáo thẩm định và ra quyết định cấp vốn 50

5. Đội ngũ cán bộ thẩm định và phương tiện kỹ thuật hỗ trợ công tác thẩm định 51

IV. Thực tế công tác thẩm định dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Datex 51

1. Giới thiệu chung về dự án 51

2.Thẩm định khách hàng vay vốn 52

2.1. Hồ sơ pháp lý và kinh tế của khách hàng 52

2.1.1. Hồ sơ pháp lý 52

2.1.2. Hå s¬ kinh tÕ 53

2.2. ThÈm ®Þnh t­ c¸ch ph¸p lý cña chñ ®Çu t­ 53

2.3. N¨ng lùc kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i XNK DATEX: 55

2.3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 55

2.3.2 C¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty: 55

1.3.2.1 Chñ tÞch H§QT: 55

2.3.2.2 Gi¸m ®èc: 55

2.3.2.3 Phã Gi¸m ®èc: 55

2.3.2.4 KÕ to¸n tr­ëng: 56

2.3.3 Ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ: 56

2.3.4. ThÈm ®Þnh T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 57

2.3.4.1. T×nh h×nh tµi chÝnh: 57

2.3.4.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 57

3. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: 58

3.1. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ cña dù ¸n 58

3.2. Hå s¬ cña dù ¸n: 59

3.3. ThÈm ®Þnh vÒ khÝa c¹nh thÞ tr­êng cña dù ¸n 61

3.3.1. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng tæng thÓ cña ngµnh dÖt may 61

3.3.2. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ 61

3.3.3. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cña thÞ tr­êng ViÖt Nam 62

3.3.4. §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n vµ ch­¬ng tr×nh b¸n hµng 64

3.4.1 §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc tõ ngµy 01/01/2009 ngµy 31/05/2009: 65

3.4.2. KiÓm tra m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y 65

3.4.3 §Þnh møc kü thuËt cña dù ¸n 66

3.4.4. Nhu cÇu nguyªn liÖu chÝnh: 66

3.4.5. Nhu cÇu nguyªn, vËt liÖu kh¸c 66

3.4.6. Ch­¬ng tr×nh cung cÊp 66

3.4.7. N¨ng l­îng vËn hµnh: 67

3.5. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n 67

3.5.1. Lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ 67

3.5.2. TiÕn ®é thùc hiÖn: 68

3.5.3 Tæ chøc nh©n sù cña dù ¸n : 70

3.5.4. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: 72

3.6.ThÈm ®Þnh khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n : 72

3.6.1 .ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ nguån vèn: 72

3.6.2. ThÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n : 74

3.6.2.1. C¬ së tÝnh to¸n 74

3.6.2.2 KÕt qu¶ tÝnh to¸n: 78

4. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 78

5. Kết luận của Ngân hàng và các đề xuất 78

5.1.KÕt luËn: 78

5.2 §Ò xuÊt: 79

V. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 81

1. Những kết quả đạt được 81

2. Một số mặt hạn chế và nguyên nhân 84

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 87

I. Định hướng phát triển của NH Nam Hà Nội 87

1. Những thuận lợi và khó khăn của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và của NHNo&PTNT Nam Hà Nội nói riêng trong bối cảnh hiện nay 87

1.1. Những điều kiện thuận lợi 87

1.2. Những khó khăn và thách thức 88

2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2009 89

2.1. Phương hướng kinh doanh năm 2009 89

2.2. Các mục tiêu cụ thể năm 2009 89

2.3. Các biện pháp chính 89

3. Định hướng chung cho công tác thẩm định 90

II. Một số giải pháp chủ yếu nhắm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may 91

1. Phát triển nhận thức về vị trí và vai trò của công tác thẩm định trong ngân hàng 91

2 .Hoàn thiện quy trình thẩm định 92

3. Hoàn thiện nội dung thẩm định 93

4. Đào tạo cán bộ thẩm định 93

5. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin 95

III. Một số kiến nghị 97

1. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. 97

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 98

3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội 99

4.Kiến nghị với chủ đầu tư : 99

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY